en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BST100_1

Makt og politikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en innføring i maktforhold, politiske institusjoner og prosesser. Det tar for seg ulike definisjoner av makt og politikk, grunnlaget for politiske valg, sentrale utviklingstrekk i det norske styringssystemet og påvirkning av politiske beslutninger. Det legges mest vekt på de rikspolitiske institusjonene og prosessene.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studentene skal ha tilegnet seg kunnskaper om ulike teoretiske perspektiver på makt og politikk. Videre skal de kunne gjøre rede for sentrale konfliktlinjer i politikken, utviklingen av det norske partisystemet, bakgrunnen for velgernes atferd ved politiske valg, og grunnlaget for regjeringsdannelser. Studentene skal også ha tilegnet seg kunnskaper om ulike styringssystemer, Stortinget og regjeringens arbeid, organiserte interessegruppers påvirkning på politiske beslutningsprosesser, og forholdet mellom medier og politikk.
Ferdigheter
Studentene forventes å ha tilegnet seg analytiske ferdigheter slik at de kan foreta selvstendige vurderinger av ulike framstillinger av, og påstander om, maktforhold og politikk. De skal også ha oppøvd evnen til å sette seg inn i grunnlaget for ulike aktørers politiske interesser og oppfatninger, slik at de kan vurdere spørsmål om makt og politikk sett fra ulike ståsteder.
Generell kompetanse
Studentene skal ha tilegnet seg en grunnleggende og nyansert forståelse av politiske prosesser og maktforhold i det norske samfunn.

Innhold

Emnet presenterer ulike teoretiske perspektiver på makt og politikk. Det beskriver politiske skillelinjer, holdninger og verdier, og utviklingen av det norske partisystemet. Velgeratferd ved riks- og lokalvalg er sentrale temaer sammen med parlamentarisme, koalisjons- og regjeringsdannelse. Emnet gir også en innføring i Stortinget og regjeringens arbeid, de organiserte interessenes politiske påvirkning, og forholdet mellom medier og politikk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To aktiviteter er obligatoriske for å kunne gå opp til eksamen.
1) Studentene skal, individuelt eller i grupper på maks 4 personer, levere en kort drøftingstekst. Problemstillingen for drøftingen velges fra en liste som gjøres tilgjengelig minst en måned før innleveringsfristen.
2) ) Studentene skal, individuelt eller i de samme gruppene som nevnt over, gi tilbakemelding på en annen innlevert drøfting.
Krav til form og innhold for både innlevert tekst og tilbakemelding vil bli offentliggjort ved oppstart.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gunnar Thesen

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium
Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium
Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk