en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS290_1

Kultursosiologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir innføring i ulike perspektiver og problemstillinger innenfor kultursosiologien. Vi fokuserer særlig på analyser av forholdet mellom kultur og sosial ulikhet. Emnet tar mye av sitt utgangspunkt i Pierre Bourdieus klassiske studie Distinksjonen og diskuterer dens anvendelse på tvers av tid og rom. Her er også norsk kontekst viktig. Emnet beveger seg mot nyere former for kultursosiologi, representert ved bl.a. Michèle Lamont og Jeffrey Alexander, og drøfter anvendelse av kultursosiologiske perspektiver på konkrete samfunnsforhold.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter endt emne forventes studentene å ha ervervet kunnskap om
  • sentrale problemstillinger knyttet til kulturfeltets samfunnspolitiske betydning. Forholdet mellom kultur og sosial ulikhet står sentralt,
  • sentrale kultursosiologiske perspektiver og teorier.

Ferdigheter
Etter endt emne skal studentene kunne
  • bruke kultursosiologiske begreper innenfor kulturelle og samfunnspolitiske analyser,
  • gjøre kultursosiologiens begreper og teorier relevante for samfunnsdebatter, ikke minst i spørsmål om sosial klasse og ulikhet,
  • forstå betydningen av kontekst (tid og rom) for bruk av teori.

Generell kompetanse
Studenten skal med basis i kultursosiologiens teorier og begreper ha en velutviklet plattform for kritisk samfunnsanalyse, kunne reflektere over og analysere ulike samfunnsprosesser, ulike samfunnsstrukturer, med utgangspunkt i kultursosiologiske perspektiver.

Innhold

Emnet kultursosiologi behandler ulike teoretiske tilnærminger for å analysere kulturfeltets kompleksitet. Forholdet mellom kultur, politikk og økonomi vil vektlegges i drøftelser av samfunnsprosesser. Med kultur som omdreiningspunkt analyseres politisk-økonomiske perspektiver på individ- og strukturnivå. De teoretiske perspektivene i kurset er hentet fra bl.a. Pierre Bourdieu, Michele Lamont, Jeffrey Alexander.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BSS100. Sosiologisk teori - klassiske perspektiver

BSS150. Sosiologisk teori - nyere perspektiver

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/15 timerA - F
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave
En obligatorisk innlevering (arbeidskrav), som skal godkjennes av faglærer før student kan avlegge eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anders Vassenden
Faglærer
Ugo Corte , Håkon Larsen, Stig Lennart Rosenlund

Arbeidsformer

Emnet forutsetter aktiv deltagelse fra studentenes side. Undervisningen vil foregå i form av forelesninger i kombinasjon med gruppearbeid og seminarer. Dertil er det en obligatorisk innlevering.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kultursosiologi (BKS200_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Larsen, Håkon (nyeste utgave): Den nye kultursosiologien. Oslo: Universitetsforlaget
(ny utgave skal foreligge til semesterstart)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk