en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS235_1

Organisasjonsendring

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet dreier seg om hvordan organisasjoner fungerer i praksis, med spesielt fokus på arbeidsorganisasjoner. Vi tar utgangspunkt i at organisasjoner primært virker som organiseringsprosesser som arter seg som et samspill mellom mennesker, ledelse, institusjoner, offentlig regelverk, brukere, etc i kontinuerlig endring. Vi skal se nærmere på de sosiologiske mekanismene som virker i disse organiseringsprosessene og diskutere hva ledere og arbeidstakere kan gjøre for å påvirke disse prosessene i bestemte retninger. Vi vil bruke eksempler fra dagens arbeidsliv, kunnskapsintensiv virksomhet, virksomheter både fra offentlig og privat sektor.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap om
 • sentrale faglige diskusjoner og begreper knyttet til organisasjonsendring og planlagt endring av organisasjoner
 • hvordan organisasjoner fungerer psykologisk og sosialt
 • hvordan vi kan forstå organiseringsprosesser som ulike dynamiske samhandlingsprosesser mellom mennesker, preget av samarbeid, konflikt og forhandling.
 • forskjellen på organisasjonsendring og organisasjonsutvikling

Ferdigheter
Studenten skal kunne
 • forklare hva det vil si og forstå organisasjoner som organiseringsprosesser
 • anlegge ulike perspektiver på hvordan formell organisering og planlagte utviklingstiltak kan bidra til endringsprosesser i praksis
 • drøfte hvordan utviklingsprosesser kan ledes i konkrete arbeidssituasjoner

Generell kompetanse:
Studenten skal ha
 • evne til å omsette vitenskapelig teori i praksis, samt kombinere kunnskapsområder for å forstå komplekse sammenhenger
 • evne til refleksjon og kritisk analyse

Innhold

Emnet gir ulike teoretiske inntak til å forstå hvordan organisasjoner er i kontinuerlig endring som en følge av at medlemmene samhandler om å løse oppgaver. Stikkord er:
 • organiseringsprosesser basert på fortolkning og meningsskaping
 • konflikter og forhandlinger som drivere av organiseringsprosesser
 • betydningen av kompetanse, mestring, læring og motivasjon
 • ulike forståelser av motstand mot endring og hvorfor det oppstår
 • betydningen av organisasjonskultur og muligheten for kulturell endring

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - FAlle.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingrid Rusnes

Arbeidsformer

Emnet vil baseres på forelesninger og gruppearbeid.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og /eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk