en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS220_1

Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi studentene en innføring i moderne HMS-ledelse, herunder å forstå HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) som et samfunnsmessig og organisatorisk virkemiddel for et fullt forsvarlig arbeidsliv. Temaet knyttes til forvaltning, ledelse og styring i private og offentlige virksomheter og organisasjoner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten skal ha
  • bred kunnskap om problemstillinger knyttet til risikosamfunnet, bærekraft og ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
  • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor HMS-området
  • kunnskaper om arbeidsmiljøarbeidets historie, tradisjoner, egenart og plass i norsk arbeidsliv

Ferdigheter
Kandidaten skal
  • kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede beslutninger
  • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • kunne bruke fagstoff til å oppdatere sine kunnskaper om arbeidshelse og HMS og belyse problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten skal
  • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
  • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og bidra til utvikling av god praksis
  • kjenne til faglig nytenkning og innovasjonsprosesser

Innhold

I emnet blir helheten i HMS-konstruksjonen presentert, med utgangspunkt i utviklingen av tilsyns- og arbeidervernlovgivningen fra 1892 og utviklingen av HMS-regelverket slik vi kjenner det i dag presenteres og diskuteres de samfunnskontrakten(e) som kan sies å ligge til grunn for HMS-lovgivningen. Studentene får dermed innsikt i problem­stillinger rundt arbeidslivets ressursbruk og miljøpåvirkning, og viktige spørsmål innenfor temaer som arbeidslinja, arbeidshelse, skader, sykdom, utstøting og inkludering.
Et hovedperspektiv i emnet er perspektivet på gjennomføringen av det praktiske HMS-arbeidet i norske virksomheter, og skjæringspunktene mellom ledelse, demokrati og involvering.
Undervisningen foregår på norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/14 timerA - FInternkontrollforskriften.1)
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.
1) Med kommentarer.

Fagperson(er)

Faglærer
Kari Anne Holte, Berit Moltu, Hild Stuland Larsen, Alexander Næss Skjønberg, Feodosiya Pavlovna Ermakova
Emneansvarlig
Mustak Zafer Øzgen

Arbeidsformer

Undervisningen gis i form av samlinger, og det vil bli gitt oppgaver som studentene erfaringsmessig bør bruke en del tid på å besvare, på egenhånd eller i grupper.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse (BIP250_1) 5
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse (BSP310_1) 10
Grunnleggende helse, miljø og sikkerhetsledelse (E-IHMS110_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 10.07.2020

Historikk