en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS220_1

Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi studentene en innføring i moderne HMS-ledelse, herunder å forstå HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) som et samfunnsmessig og organisatorisk virkemiddel for et fullt forsvarlig arbeidsliv. Temaet knyttes til forvaltning, ledelse og styring i private og offentlige virksomheter og organisasjoner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten skal ha
  • bred kunnskap om problemstillinger knyttet til risikosamfunnet, bærekraft og ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
  • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor HMS-området
  • kunnskaper om arbeidsmiljøarbeidets historie, tradisjoner, egenart og plass i norsk arbeidsliv

Ferdigheter
Kandidaten skal
  • kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede beslutninger
  • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • kunne bruke fagstoff til å oppdatere sine kunnskaper om arbeidshelse og HMS og belyse problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten skal
  • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
  • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene eller sammen med andre og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og bidra til utvikling av god praksis
  • kjenne til faglig nytenkning og innovasjonsprosesser

Innhold

Innhold
I emnet blir helheten i HMS-konstruksjonen presentert, fra de internasjonale utfordringene knyttet til bærekraft, ressursbruk og produksjonsformer, hvordan disse håndteres på nasjonalt nivå, og videre hvordan de, via det partssammensatte samarbeidet i det som gjerne kalles for den norske, iblant den skandinaviske, modellen blir viktige deler av rammebetingelsene for virksomheter i norsk arbeidsliv.
Med utgangspunkt i utviklingen av tilsyns- og arbeidervernlovgivningen fra 1892 og utviklingen av HMS-regelverket slik vi kjenner det i dag presenteres og diskuteres de samfunnskontrakten(e) som kan sies å ligge til grunn for HMS-lovgivningen. Studentene får dermed innsikt i problem­stillinger rundt arbeidslivets ressursbruk og miljøpåvirkning, og viktige spørsmål innenfor temaer som arbeidslinja, arbeidshelse, skader, sykdom, utstøting og inkludering.
Et hovedperspektiv i emnet er lederperspektivet på gjennomføringen av det praktiske HMS-arbeidet i norske virksomheter, og skjæringspunktene mellom ledelse, demokrati og involvering.
Undervisningen foregår på norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/14 timerA - FInternkontrollforskriften.1)
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.
1) Med kommentarer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Peter Christian Koren

Arbeidsformer

Undervisningen gis i form av temasamlinger, og det vil bli gitt oppgaver som studentene erfaringsmessig bør bruke en del tid på å besvare, på egenhånd eller i grupper.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse (BIP250_1) 5
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse (BSP310_1) 10
Grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsledelse (E-MEN100_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

- Karlsen, J.E. (2011): Metoder for HMS-regulering. Cappelen Damm Akademisk. 2011. 200 sider
- Koren, P. og P.H. Lindøe (2018): Metoder for bedre arbeidsmiljø. Involvering og gode prosesser. 3. og omarbeidede utgave. Gyldendal.180 sider.
- I tillegg utarbeides det et kompendium på ca. 190 sider med utfyllende faglig materiale.
Støttelitteratur som er tillatt medbrakt til eksamen: Kommunaldept.: Internkontrollforskriften. Forskrift med veiledning. Oslo 2005 eller senere utgaver. (Gyldendal akademisk forlag)
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Historikk