en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS160_1

Sosial ulikhet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hvordan kan en beskrive og forstå ulikhet knyttet til kultur og økonomi? Hvordan oppleves hierarkier og ulikhet fra ulike posisjoner? Hvordan kommer sosial ulikhet til uttrykk i samhandling mellom folk? Hva er sosial mobilitet? Emnet tar for seg ulike teorier og empirisk baserte perspektiver på sosial ulikhet og sosial mobilitet, og drøfter disse gjennomgående i relasjon til sosiale klasser, etnisitet, kjønn og utdanning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten:
 • lære om fordelingen av goder og onder i samfunnet
 • kjenne godt til sentrale teorier om sosial ulikhet
 • tilegne seg kunnskap om forholdet mellom kulturelle, økonomiske og sosiale aspekt i forklaringer av sosial ulikhet

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten:
 • kunne anvende relevante begreper, teorier og empiri i analyser av sosial ulikhet
 • kunne presentere dette i skriftlige arbeider og følge akademisk henvisningsskikk
 • kunne vurdere fremstillinger av sosial ulikhet i et faglig perspektiv
 • kunne reflektere over ulikheter i en lokal og global kontekst


Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:
 • kunne kombinere teorier og kunnskapsområder i drøfting og faglig fremstilling av sosiale fenomener
 • oppøve evne til refleksjon og kritisk analyse
 • kunne utvikle faglige argumenter ved å bruke kilder og teorier på saklig vis
 • kunne formidle og argumentere for kunnskap i muntlig og skriftlig form

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike perspektiver på sosial ulikhet, hvordan sosiale forskjeller skapes og reproduseres, og hvordan økonomiske, sosiale og kulturelle aspekt virker inn på menneskers livsmuligheter. Sentralt står både økonomisk, materiell, symbolsk og kulturell ulikhet, og ulikhet knyttet til kjønn og etnisitet.
Det gis innføring i klassebegrepet og nyere klasseforskning. Det stilles spørsmål om hva som menes med samfunnsklasser, og om det gir mening å snakke om klasser i dagens postindustrielle samfunn. Konsekvenser av klasseforskjeller på både individuelt og strukturelt nivå drøftes.
Sentralt i emnet står temaet sosial mobilitet. Teoretiske og empiriske perspektiver på sosial mobilitet og klassereiser vil bli gjennomgått . Likedan oppfatninger og opplevelser av forskjeller og sosiale hierarki. Emnet tar også for seg ulikhet lokalt (levekår og bostedssegregering) og ulikhet globalt (internasjonale komparative perspektiver, postkolonialisme). Videre drøftes forholdet mellom sosial ulikhet og velferdsstaten, gjennom å forfølge spørsmål som om og hvordan velferdsstaten demper og eventuelt skaper sosial ulikhet. Sentralt i sistnevnte står temaet fattigdom.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Merete Hermansen Jonvik

Arbeidsformer

Den organiserte undervisningen består av forelesninger i kombinasjon med gruppearbeid. I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Sosiologi - årsstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk