en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS130_1

Samfunnsstruktur i endring

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hvorfor er folk mer syke og dør tidligere i områder hvor det er stor forskjell mellom fattig og rik? Hva er en passelig mengde kriminalitet? Er moderat ulikhet i inntektsfordeling en fordel for alle? Hvilken sammenheng er det mellom helse og tillitt? Slike spørsmål om samfunnsmessige sammenhenger er tema i dette emnet. Sosiologi har blitt kalt faget om "mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket". I dette emnet viser vi hvordan viktige områder som velferdsstat, arbeid, familie, helse, etnisitet og fattigdom og kriminalitet kan forstås i en større samfunnsmessig sammenheng.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
 • Ha innsikt i kjennetegn ved sosiologiske tenkemåter
 • Ha innsikt i utvalgte tema som: sosial ulikhet, arbeidslivet, helse, marginalisering, innvandring, utdanning, velferdsstaten
 • Kjenne til viktige sosiologiske forskningsbidrag og relevante studier i emnets ulike temaer
 • Ha innsikt i relevante teoretikere og viktige teorier om emnets ulike sosiologiske tema
 • Ha innsikt i nyere sosiologiske perspektivers forståelse på ulike sosiale fenomener
 • Kjenne til inkluderings- og ekskluderingsprosesser i samfunnet

Ferdigheter
Studenten skal:
 • Kunne beskrive og fortolke sosiale prosesser og sosial handling
 • Kunne presentere faglig baserte argumenter i en muntlig diskusjon
 • Kunne diskutere samfunnsmessige endringsprosesser
 • Kunne beskrive sentrale sosiologiske begreper og perspektiver i tema om samfunnsmessig endring og stabilitet
 • Kunne beskrive samfunnsmessige sammenhenger mellom ulike sosiale fenomen som til dømes helse, fattigdom, utdanning og sosial mobilitet
 • Kunne gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsmessige endringer og politikk

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • Kunne se sammenhenger mellom teoretisk kunnskap og praktisk kunnskap
 • Ha oppøvd en viss sosiologisk fagidentitet
 • Ha respekt og forståelse for emnets vitenskapelig tenkemåte
 • Kunne bruke generelle begreper og teorier til å analysere sammenhenger mellom emnets ulike tema
 • Kunne problematisere og kritisere fagkunnskap på selvstendig vis
 • Kunne drøfte komplekse sammenhenger og resonnementer

Innhold

Emnet handler om hvordan individer og strukturer er bundet sammen og endrer seg i samfunnet. Forholdet mellom sosial mobilitet og sosial ulikhet står sentralt. Et sentralt tema er også spørsmål om hvilken samfunnstype vi lever i, hvilke former for makt og sosiale skillelinjer som dominerer det vestlige samfunnet. Studenten lærer om ulike perspektiver og teorier på dagsaktuelle samfunnsmessige utfordringer knyttet til helse, migrasjon, utdanning, ulikhet, makt, kriminalitet, velferdsstat, klasse, sosial mobilitet etc. Studentene tilegner seg nyere og pågående sosiologisk forskning innen disse tema og sammenhenger dem imellom. Emnet presenterer kunnskap om disse tema i norsk og internasjonal sammenheng. Konsekvenser av globalisering er et gjennomgående perspektiv på kurset. Ved hjelp av sosiologisk teori vil studentene bli presentert for ulike tilnærminger til økonomiske, politiske, kulturelle og kunnskapsmessige endringsprosesser. Et overordnet mål er at studentene skal lære å anvende faglige begreper og perspektiver på en selvstendig måte med hensyn til å analysere endringer i samfunnet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BSS100, Sosiologisk teori, klassiske perspektiver

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Liv Åsa-Maria Sunnercrantz , Turid Rødne

Arbeidsformer

Undervisningen blir gitt som forelesninger og gruppearbeid hvor faglærer deltar, emnet krever utstrakt grad av selvstendig arbeid. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningsaktiviteten, lese pensum og jobbe med skriftlige arbeider. Gruppearbeid med skriftlige arbeider er en god mulighet for skrivetrening til eksamen og er således en viktig arbeidsform.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Samfunnsstruktur i endring (BSP110_1) 10
Organisering, makt og endring (ØK0303_1) 9

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk