en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS115_1

Personalledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Vi hører gjerne utsagn i retning av at "menneskene er en organisasjons viktigste ressurs". Personalledelse handler om ledelse av organisasjoners menneskelige ressurser (human resources/HR). Den menneskelige ressursen består av mennesker med ulike kunnskaper, ferdigheter, erfaringer, motivasjon, holdninger og verdier. Kjernen i organisasjoners arbeid med personalledelse består i å tiltrekke seg, utvikle, motivere og beholde de medarbeiderne som organisasjonen trenger for å nå sine mål. Emnet gir en generell innføring i dette arbeidet. Kunnskap om hvordan organisasjoner kan utøve personalledelse i praksis, vil være av stor verdi for alle arbeidstakere, ikke bare de som skal jobbe direkte med HR eller gå inn i en stilling med leder- og personalansvar.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om
  • Hva som utgjør sentrale oppgaver og betydningen av personalledelse for organisasjoners fungering
  • Sentrale perspektiver og begreper innenfor personalledelsesfeltet
  • Personalfunksjonen i en organisasjon

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne
  • Anvende fagfeltets begreper og perspektiver i å analysere organisasjoners praksis og utfordringer innenfor personalledelse
  • Drøfte sentrale sammenhenger mellom ulike personaloppgaver
  • Vurdere utfordringer som organisasjoner står overfor i ledelsen av den menneskelige ressursen i dagens arbeidsliv

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene
  • Kunne drøfte personalfaglige temaer på en selvstendig og reflektert måte
  • Kunne hente inn og analyse informasjon om en organisasjons personalarbeid

Innhold

Emnet presenterer sentrale perspektiver og begreper innen feltet arbeidsliv og ledelse, med særlig vekt på personalledelse. Studenten tilegner seg innsikt i sentrale sammenhenger innen organisasjoners personalpolitikk og organisasjoners arbeid med personalplanlegging, rekruttering, kompetanseutvikling osv. Emnet fokuserer på sammenhengen mellom ledelse i organisasjoner og utviklingstrekk i arbeidslivet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/12 ukerA - FAlle.
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dian Liu
Faglærer
Kari Riste , Isak Lekve

Arbeidsformer

4 timer i uken avsettes til styrt undervisningsaktivitet. I tillegg kreves det at studentene arbeider mye selvstendig. Ulike undervisnings- og arbeidsformer blir benyttet: forelesninger og gruppearbeid. Mye av stoffet må studentene tilegne seg gjennom individuelt arbeid, samtaler og diskusjoner i grupper.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Personalledelse (HR) (BHO290_1) 10
Personaladministrasjon (BSP200_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Egil Skorstad: Omstillinger i arbeidslivet. 2011


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.10.2019

Historikk