en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS110_1

Sosiale relasjoner og institusjoner

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studiet av sosiale relasjoner og sosiale institusjoner står sentralt innen sosiologi. Det har sammenheng med at sosiologer er opptatt av å forstå og forklare menneskelig atferd ut fra det samfunnet menneskene er en del av. Relasjoner og samhandling mellom mennesker er grunnlaget for dannelsen av sosiale institusjoner. Sosiale institusjoner kan forstås som etablerte ordninger, praksiser og normer som regnes som typiske for samfunnet og nødvendige for å ivareta samfunnet slik vi kjenner det. De sosiale institusjonene legger begrensninger på menneskelig handling og samhandling ved å definere hva det er mulig å forestille seg og se av handlingsmuligheter i konkrete situasjoner.
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:
  • Hvordan begrepene sosiale relasjoner og sosiale institusjoner er blitt forstått og anvendt innen sosiologien
  • Forholdet mellom velferdsstaten og institusjoner
  • Hvordan institusjoner dannes og endres
  • Forholdet mellom relasjoner og institusjoner
  • Kjennetegn ved, og funksjoner til, sentrale institusjoner i samfunnet

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne:
  • Anvende emnets begrepsapparat i analyser av samfunnet og egne livserfaringer
  • Hente fram eksempler fra samfunnsdebatten og egen hverdag på hvordan menneskelig atferd kan bli forstått i forhold til de forklaringstypene emnet tar opp

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene:
  • Ha tilegnet seg grunnleggende innsikt i emnets sosiologiske perspektiver og begreper
  • Kunne reflektere selvstendig og kritisk omkring de grunnleggende temaene som emnet tar opp
  • Arbeide med emnespesifikke oppgaver selvstendig og sammen med andre.

Innhold

Sosiale relasjoner og sosiale institusjoner er tema som står sentralt innen sosiologi. Det har sammenheng med at sosiologer er opptatt av å forstå og forklare menneskelig atferd ut fra det samfunnet menneskene er en del av. Relasjoner og samhandling mellom mennesker er grunnlaget for dannelsen av sosiale institusjoner. Sosiale institusjoner kan forstås som etablerte ordninger, praksiser og normer som regnes som nødvendige for å ivareta samfunnets ulike funksjoner.
Emnet tar for seg sammenhengen mellom sosiologisk teori og den virkeligheten vi omgir oss med. Fokus i emnet er hvordan sosiale relasjoner mellom mennesker etableres og vedlikeholdes. Emnet går inn på kjennetegn ved ulike typer sosiale nettverk og tar opp betydningen av å ha et sosialt nettverk og hvordan sosiale nettverk utgjør sosial kapital. Emnet belyser videre hva som forstås med sosiale institusjoner og institusjonalisering. Det tar for seg grunnleggende institusjonelle systemer i samfunnet - slik som styringssystemet, utdanningssystemet, religionen og familien - og ser på hvordan disse institusjonene fungerer, reproduseres og endres.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Isak Lekve
Faglærer
Hande Eslen Ziya

Arbeidsformer

Den organiserte undervisningen består av forelesninger i kombinasjon med gruppearbeid. I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sosiale relasjoner og institusjoner (BSP140_1) 10
Sosiale relasjoner og institusjoner (ØK0316_1) 10
Sosiale institusjoner (ØK0304_1) 6
Sosiale relasjoner (ØK0302_1) 9
Sosiale relasjoner og institusjoner (BSA180_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Sosiologi - årsstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Det tas forbehold om mulige justeringer i pensum.
Schiefloe P. M. (2011). Mennesker og samfunn. Fagbokforlaget.
Fullstendig pensumliste vil foreligge ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk