en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS100_1

Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Det finnes mange måter å forstå samfunnslivet på. Ulike teorier fremmer ulike forståelser. Gjennom tidene har sosiologien forkastet noen gamle og utviklet mange nye teorier. I emnet Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver vil studentene bli kjent med ulike teorier om samfunnet. Sosiologiens klassikere stilte spørsmål som: Hva skiller moderne fra førmoderne samfunn? Hva er individets plass i moderne samfunn? Hva vedlikeholder og hva skaper endring i moderne samfunn? Hvilke sosiale konflikter er fremtredende? Hvilke utfordringer står moderne samfunn overfor? Emnet gir en innføring i sosiologisk tenkning omkring disse spørsmålene.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
 • Ha kunnskap om klassisk og moderne sosiologisk teori med vekt på teorienes grunnposisjoner og grunnbegreper.
 • Ha utviklet kunnskap om perspektiver, teorier og begreper som er viktige for å forstå sammenhengen mellom individ og samfunn
 • Ha kunnskap om hvordan ulike sosiologiske teorier bidrar til ulike forklaringer vedrørende forholdet mellom individ og samfunn.

Ferdigheter
 • Kunne bruke sosiologiske begreper, modeller og teorier til å analysere samfunnsforhold
 • Kunne sette mer avgrensede sosiologiske teorier inn i en overordnet og helhetlig forståelse av moderne samfunn
 • Kunne diskutere likhet og forskjeller og styrker og svakheter ved sosiologiske teorier opp mot hverandre

Generell kompetanse:
 • Ha utviklet forståelse for sosiologiens grunnlag og tenkemåte
 • Ha utviklet sosiologisk fagidentitet
 • Ha respekt og forståelse for vitenskapelig tenkemåte
 • Ha analytisk evne til å bruke generelle begreper og teorier til å analysere sammenhenger mellom individ og samfunn
 • Kunne problematisere og kritisere fagkunnskap på selvstendig vis

Innhold

Målet er å gi studentene en grunnleggende innføring i teoretiske hovedretninger innen den klassiske sosiologiens begreper, teorier og perspektiver, med tanke på å forstå sammenhenger i samfunnet. Emnet gir en historisk gjennomgang av sosiologiens tenkemåte og utvikling. Studentene skal få økt bevissthet om at ulike teorier gir ulike forklaringer på forholdet mellom individ og samfunn og på sosiale fenomen som for eksempel ulikhet, makt og lagdeling. Studentene får innsikt i hvordan ulike teorier og forklaringer gir politiske implikasjoner i håndteringen av utfordringer ved ulike sosiale fenomener. De klassiske perspektivene er sentrale i det å forstå også dagens samfunn.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Turid Rødne

Arbeidsformer

Undervisningen blir gitt gjennom forelesninger og gruppearbeid hvor faglærer deltar, med mulighet for innlevering med kommentarer fra fagansvarlig. Emnet krever utstrakt grad av selvstendig arbeid. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningsaktiviteten, lese pensum og jobbe med skriftlige arbeider. Gruppearbeid med skriftlige innleveringer gir mulighet for skrivetrening til eksamen og er således en viktig arbeidsform.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Individ og samfunn (BSP150_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Lektorutdanning for trinn 8-13
Sosiologi - årsstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk