en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSOBAC_4

Bacheloroppgave

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger

Kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette skriftlig

Kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse i hverdag, skole og arbeidsliv
Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen
Kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap

Innhold

Bacheloroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid. Formålet med oppgaven er å gi studenten mulighet til å fordype seg i et tema og arbeide selvstendig med faglige spørsmål, og til å gi trening i å skrive en oppgave som skal tilfredsstille krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling. Studenten velger selv tema som skal ligge innenfor feltet sosialt arbeid.

Forkunnskapskrav

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid, BSO103 Velferdspolitikk, BSO104 Velferdsrett, BSO201 Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst, BSO202 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering, BSOP20 Kunnskapsbasert praksis

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

BSO103 Velferdspolitikk

BSO104 Velferdsrett

BSO201 Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst

BSO202 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering

BSOP20 Praksis

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle.
Vilkår for å få oppgaven vurdert
Studenten skal levere en kort prosjektskisse på inntil 500 ord innen dato bestemt av emneansvarlig. Skissen skal beskrive og begrunne tema og eventuell problemstilling.
Oppgaven skal være på inntil 10 000 ord inkludert innholdsfortegnelse og noter Den skal ha referansestil APA 6th. Forside skal være som beskrevet i Retningslinjer for bacheloroppgaven, et dokument lagt ut på Canvas. Øvrige formelle krav er også beskrevet der.

Veiledning
Instituttet tildeler veileder. Student og veileder fyller sammen ut en gjensidig forpliktende kontrakt for veiledningsforløpet. Studenten har rett på fire ganger veiledning, hvorav minimum en veiledning skal være individuell. Veileder kan vurdere hvorvidt den øvrige veiledningen gis i gruppe. Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med veileder. Første veiledning skal skje senest innen uke tre. Veiledningen må være avsluttet 10 dager innen innleveringsfristen.
Studenten anbefales å benytte seg av biblioteket sine tilbud om hjelp til litteratursøk og akademisk skriving.
Generelle tips er beskrevet i Retningslinjer for bacheloroppgaven.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen:
Dersom studenter ikke har bestått eller ikke avlagt eksamen senest ved utsatt eksamen innebærer det at studenten må ta ny eksamen sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet.Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Brita Gjerstad

Arbeidsformer

Forelesing, individuelt arbeid med tilgang på veiledning.

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk