en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSOBAC_3

Bacheloroppgave med forskningsmetode

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Bacheloroppgaven med forskningsmetode er et todelt emne som består av forskningsmetode og bacheloroppgaven. Bacheloroppgaven er individuell. Studenten velger selv tema som skal ligge innenfor feltet sosialt arbeid. Veileder skal godkjenne temaet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskaper
- ha bred kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
- ha bred kunnskap om forskningsetikk
- ha oppdatert kunnskap om det selvvalgte temaet
Ferdigheter
- kunne gjennomføre et enkelt forskningsarbeid
- kunne anvende kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
- kunne føre referanser og lage litteraturliste
Generell kompetanse
- kunne reflektere kritisk over forskningsetiske spørsmål
- kunne reflektere kritisk over faglitteratur og faglige debatter
- kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser

Innhold

  • Innhold for bacheloremne med forskningsmetode:

1. Tema for undervisning i forskningsmetode:
  • Vitenskapsteoretisk grunnlag for forskningsmetode
  • Undersøkelsesdesign, problemstillinger og struktur
  • Kvalitative metoder: intervju, observasjon og litteraturgjennomgang
  • Kvantitativ metode: spørreskjema
  • Tolking av resultat
  • Litteratursøk og referansestil
  • Rapportskriving

2. Veileder godkjenner tema og prosjektskissen for bacheloroppgaven. En egen veileder for bacheloroppgaven blir publisert på Canvas.
Studenten skal levere en individuell obligatorisk aktivitet i forskningsmetode.

Forkunnskapskrav

BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern, BSOP20 Praksis

Anbefalte forkunnskaper

BSO342 Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå, BSO360 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett II

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/11 A - FAlle.
Studenten skal skrive en individuell fordypningsoppgave på 12 000 ord (+/- 10%) inkludert innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjekskisse, maks 100 ord, Arbeidskrav i kvalitativ metode , Arbeidskrav i kvantitativ metode
Følgende obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:
Prosjektskisse på maksimalt 1000 ord.
Skriftlig arbeidskrav (oppgave) i forskningsmetode. Faglærer fastsetter om det er individuell eller gruppeinnlevering. Oppgaven skal ha innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
Ansvarlig for BSOBAC (3): Brita Gjerstad
Ansvarlig for forskningsmetode: Kathrine Skoland og Mikhail Gradovski

Fagperson(er)

Faglærer
Kathrine Skoland , Mikhail Gradovski
Emneansvarlig
Brita Gjerstad

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudie, arbeid i grupper og individuelt arbeid med tilgang på veiledning.
Veiledning: Studenten får tildelt veileder og har rett på 4 ganger veiledning på 45 minutter. Veiledningen kan være i gruppe og /eller individuell. Veiledning skal skje etter avtalt plan mellom veileder og student. Studenten har selv ansvar for å avtale veiledning. Veiledningen må være avsluttet to uker før innleveringsfristen.

Åpent for

Bachelor i sosialt arbeid

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Det kan forekomme endringer i litteraturlisten.
Bersvendsen, A. og Hauge, M-I (2018) «Da skjønte jeg at nå smeller det snart». Voksne som opplevde vold i barndommen ser tilbake. Norges Barnevern nr. 2-3, Vol 95. 14 sider
Brun, M. K., Husum, T. Lossius, og Pedersen, R. (2017). Tvangsmedisinering i psykisk helsevern: en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54(2), 186-195.
Fossum, S., Lauritzen, C., Vis, S., Ottosen, A., og Rustad, K. (2015). Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge - en litteraturgjennomgang. Norges barnevern, 92(4), 282-297.
Gradovski, M. (2017). Minding the gap between dialectical and dialogical: use of Bakhtinian concepts in Norwegian Educational Studies. Knowledge Cultures, 5(4). doi:10.22381/KC5420178
Johansen, H.R. (2018). Rusavhengighet som kroppslig erfaring. Fontene forskning (11)1, 12 sider
Lungwitz, D. og Ellingsen, K.E. (2003) Høy trivsel i voldsutsatt arbeidsmiljø. Nordisk sosialt arbeid, 04/2003 (volum 23) 9 sider
Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold. Bergen: Fagbokforlaget. Kapitlene 11, 12, 13, 14, og 16. 103 sider.
Postholm, May Britt (2010). Kvalitativ metode. Oslo: Universitetsforlaget. 240 sider
Ødegård, A., Lohne, M. og Willumsen, E. (2015) Utilsiktet flytting fra fosterhjem - en kvalitativ studie av fosterforeldrenes erfaringer. Tidsskriftet Norges Barnevern 03/2015 (volum 92) 12 sider
Hean, S., Anderson, L., Green, C., O'Halloran, C., Pitt, R., Morris, D., John, C., & Temple, J. (2013) A systematic review of the contribution of theory to the development and delivery of effective interprofessional curricula in health professional education: protocol. Hentet fra https://www.bemecollaboration.org/downloads/1243/HEAN_Protocol_DEC2012.pdf
Valgfritt pensum: Studenten velger selv ut den litteraturen som blir brukt i bacheloroppgaven. Omfang ca. 875 sider.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Historikk