en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSOBAC_3

Bacheloroppgave med forskningsmetode

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven med forskningsmetode er et todelt emne som består av undervisning i forskningsmetode med innlevering av arbeidskrav og bacheloroppgaven. Første del gir innsikt i kvalitative og kvantitative metoder, litteraturstudie og forskningsetikk. Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid som skal tilfredsstille krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling. Dette innebærer blant annet at studenten skal drøfte en problemstilling med utgangspunkt i faglig kunnskap / teori / sentrale begrep. Studenten skal redegjøre for de valgte vitenskapelige metoder og drøfte disse. Studenten velger selv problemstilling som skal ligge innenfor feltet sosialt arbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskaper
- ha bred kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
- ha bred kunnskap om forskningsetikk
- ha oppdatert kunnskap om det selvvalgte temaet
Ferdigheter
- kunne gjennomføre et enkelt forskningsarbeid
- kunne anvende kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
- kunne føre referanser og lage litteraturliste
Generell kompetanse
- kunne reflektere kritisk over forskningsetiske spørsmål
- kunne reflektere kritisk over faglitteratur og faglige debatter
- kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser

Innhold

  • Innhold for bacheloremne med forskningsmetode:

1. Tema for undervisning i forskningsmetode:
  • Vitenskapsteoretisk grunnlag for forskningsmetode
  • Undersøkelsesdesign, problemstillinger og struktur
  • Kvalitative metoder: intervju, observasjon og litteraturgjennomgang
  • Kvantitativ metode: spørreskjema
  • Tolking av resultat
  • Litteratursøk og referansestil
  • Rapportskriving

2. Veileder godkjenner tema og prosjektskissen for bacheloroppgaven. Retningslinjer for bacheloroppgaven blir publisert på Canvas.
Studenten skal levere to individuelle obligatoriske arbeidskrav forut for bacheloroppgaven (prosjektskisse og arbeidskrav i forskningsmetode).

Forkunnskapskrav

BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern, BSOP20 Praksis

BSOP20 Praksis

BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern

Anbefalte forkunnskaper

BSO342 Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå, BSO360 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett II

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/11 A - FAlle.
Under emnets første del skal studentene levere inn to skriftlige arbeidskrav. Det første arbeidskravet er en prosjektskisse på inntil 600 ord, det andre er et arbeidskrav i kvalitative og kvantitative metoder.
Selve bacheloroppgaven skal bestå av en individuell fordypningsoppgave på 12 000 ord (+/- 10%) inkludert innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektskisse, maks 600 ord, Arbeidskrav i kvalitativ metode , Arbeidskrav i kvantitativ metode
Følgende obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan levere bacheloroppgave:
Skriftlig arbeidskrav i form av prosjektskisse på maksimalt 600 ord.
Skriftlig arbeidskrav (oppgave) i forskningsmetode. Faglærer fastsetter om det er individuell eller gruppeinnlevering. Oppgaven skal ha innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
Ansvarlig for BSOBAC (3): Brita Gjerstad
Ansvarlig for forskningsmetode: Kathrine Skoland og Mikhail Gradovski

Fagperson(er)

Faglærer
Kathrine Skoland , Mikhail Gradovski
Emneansvarlig
Kim Iren Kroken

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudie, arbeid i grupper og individuelt arbeid med tilgang på veiledning.
Veiledning: Studenten får tildelt veileder og har rett på 4 ganger veiledning på 45 minutter. Veiledningen kan være i gruppe og /eller individuell. Veiledning skal skje etter avtalt plan mellom veileder og student. Studenten har selv ansvar for å avtale veiledning. Veiledningen må være avsluttet to uker før innleveringsfristen.

Åpent for

Bachelor i sosialt arbeid

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk