en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO360_2

Velferdspolitikk II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet inneholder temaer og problemstillinger fra sosialpolitikk, juss og samfunnsøkonomi, særlig rettet mot yrkesutøvelse i offentlig helse- og sosialsektor.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
  • Studentene skal ha kunnskap om aktuelle velferdspolitiske temaer og problemstillinger både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • Studentene skal ha kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor velferdspolitikken slik at de selv kan oppdatere sin kunnskap innenfor dette fagområdet.
  • Studentene skal ha kunnskap om reformer i velferdspolitikk og forvaltning, og sentrale utfordringer for den nordiske velferdsstatsmodellen.

Ferdigheter
  • Studentene skal kunne anvende velferdspolitisk og juridisk kunnskap, og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor sosionomenes yrkesfelt.
  • Studentene skal kunne reflektere kritisk over egen faglig yrkesutøvelse og praksis i velferdsinstitusjoner, og kunne endre disse med grunnlag i velferdspolitisk kunnskap.

Generell kompetanse
  • Studentene skal kunne sette seg inn i og vurdere nye velferdspolitiske problemstillinger i fremtidig yrkeskarriere, og kunne anvende dette i utforming av velferdstjenester og egen yrkespraksis.

Innhold

I dette emnet ses velferdspolitikk som et bredt sammensatt begrep knyttet til politiske og administrative strukturer og prosesser, lovhjemlede rettigheter og velferdsrelevante trekk ved det sivile samfunn. Emnet har som mål å vise hvordan befolkningens totale velferd er avhengig både av sosialpolitiske ideer, konkrete ytelser og tjenester, organisering av velferdssektoren og velferdsfremmende forhold i menneskers dagligliv.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • BSO140 Psykologi, BSO150 Sosialt arbeid I, BSO160 Sosialrett, BSO170 Sosiologi og sosialantropologi, BSO180 Velferdssamfunn og velferdspolitikk I, BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern
  • BSO130 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå, BSO165 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I, BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern
  • BSO130 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå, BSO145 Velferdspolitikk I, BSO155 Velferdsrett, BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern

Anbefalte forkunnskaper

BSOP20 Praksis sosialt arbeid - 22 uker

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - F
Omfang: Maksimalt 3500 ord inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Andre Nysæther

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver og veiledning i grupper og på nett.

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS og SV-fakultetet.

Litteratur

Andreassen, Tone Alm (2011). Bredspektret og brukerrettet bistand – endret NAV-reformen arbeidsformer? I Tone A. Andreassen & K. Fossestøl (red.). NAV ved et veiskille. (s. 28-54). Oslo: Gyldendal Akademisk. (27 sider) (Canvas)

Andreassen, Tone A. & K. Fossestøl (2014). Utfordrende inkluderingspolitikk - Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning, vol, nr. 2, s. 173- 202 (29 sider) (Canvas)

Bjaarstad, Siri; K. Augenie; R. Trane; T. Hatling; S. Reinertsen (2014). Nye trender innen arbeid og psykisk helse - sett i sammenheng med recovery. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Universitetsforlaget. Volum 11, nr. 3, s. 231-240 (9 sider) (Canvas)

Bratsberg, B. m.fl. (2011). Tøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet, 28, 4, s. 302-315 (17 sider) (Canvas)

Eidsvaag, Tine (2016). Arbeidslinjen og menneskerettighetene. Retfærd, Nr. 2 2016, s. 45-57 (12 sider) (Canvas)

Follesø, Reidun (2015). Youth at risk or terms at risk? I. Young. Nordic Journal of Youth Research Vol.3 Sage publications, s. 240-253 (13 sider) (Canvas)

Friberg, J., & Elgvin, O. (2014). Når aktivering blir ydmykelse. En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV. Oslo: Fafo (54 sider) (Canvas)

Frøyland, K. (2015). Å «stå langt fra arbeid» - refleksjonar og førestillingar om kven som kan jobbe. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12, 4, s. 307-316 (9 sider) (Canvas)

Frøyland, Kjetil & Øystein Spjelkavik (2014). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1,2,3,4,5,8,9,12,15,17,18. (202 sider)
Glemmestad, Hanne & Lise Kleppe (2019). Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,17. (160 sider)

Haavorsen, P. & Hernes, T. (2010). Inkluderingsstrategier og arbeidsrettede tiltak. I Hernes, T. (mfl.)(red). Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk (38 sider) (Canvas)
Hagelund, Anniken mfl. (2016). Sanksjoner - arbeidslinjas nattside? Tidsskrift for velferdsforskning. Årgang 19, Nr. 1-2016, s. 24-43 (19 sider) (Canvas)
Kildal, Nanna (2012). Fra arbeidsetos til insentiver og velferdskontrakter. I Stjernø, S. & E. Øverbye (red.). Arbeidslinja. (s. 177-186). Oslo: Universitetsforlaget. (9 sider) (Canvas)

Kjønstad, A. og Syse A. (6. utgave 2017). Velferdsrett I. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3.1 - 3.2.2 (8 s.) og 3.4 (25 s.). Kap. 6.1 - 6.3.3.1 (19 s) og 6.4-6.5.2 (18 s.)., Kap. 10.1-10.5 (24 sider).

Kjønstad, A. og Syse A. (5. utgave 2017): Velferdsrett II. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 8.1-8.7.5 (40 sider)

NORGES LOVER - Lovsamling for helse- og sosialsektoren, (2018-2019) Oslo: Gyldendal Akademisk

Torres Stone, R.A.; K. Sabella; C.W. Lidz; C. Mckay; L.M. Smith (2016): The
Meaning of Work for Young Adults Diagnosed With Serious Mental Health Conditions. Psychiatric Rehabilitation Journal. Advance online publication. (10 sider) (Canvas)
Van der Wel, Kjetil A. (2012). Den sjenerøse velferdsstaten: heroin, medisin eller vitamin? I Stjernø, S. & E. Øverbye (red.). Arbeidslinja. (s. 62-72). Oslo: Universitetsforlaget. (10 sider) (Canvas)
Øverbye, E. & S. Stjernø (2012). Arbeidsmotivasjon, arbeidslinje og velferdsstat. I Stjernø, S. & E. Øverbye (red.). Arbeidslinja. (s. 15-27). Oslo: Universitetsforlaget. (11 sider) (Canvas)

Øverbye, E. (2013): Velferdsprofesjonene i aktiveringsstaten: en studie av ambivalente relasjoner. Molander, A. og Smeby, J.C. (red.): Profesjonsstudier II. Oslo: Universitetsforlaget. (15 sider) (Canvas)

708 sider


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk