en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO360_2

Velferdspolitikk II

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet inneholder temaer og problemstillinger fra sosialpolitikk, juss og samfunnsøkonomi, særlig rettet mot yrkesutøvelse i offentlig helse- og sosialsektor.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
  • Studentene skal ha kunnskap om aktuelle velferdspolitiske temaer og problemstillinger både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • Studentene skal ha kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor velferdspolitikken slik at de selv kan oppdatere sin kunnskap innenfor dette fagområdet.
  • Studentene skal ha kunnskap om reformer i velferdspolitikk og forvaltning, og sentrale utfordringer for den nordiske velferdsstatsmodellen.

Ferdigheter
  • Studentene skal kunne anvende velferdspolitisk og juridisk kunnskap, og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor sosionomenes yrkesfelt.
  • Studentene skal kunne reflektere kritisk over egen faglig yrkesutøvelse og praksis i velferdsinstitusjoner, og kunne endre disse med grunnlag i velferdspolitisk kunnskap.

Generell kompetanse
  • Studentene skal kunne sette seg inn i og vurdere nye velferdspolitiske problemstillinger i fremtidig yrkeskarriere, og kunne anvende dette i utforming av velferdstjenester og egen yrkespraksis.

Innhold

I dette emnet ses velferdspolitikk som et bredt sammensatt begrep knyttet til politiske og administrative strukturer og prosesser, lovhjemlede rettigheter og velferdsrelevante trekk ved det sivile samfunn. Emnet har som mål å vise hvordan befolkningens totale velferd er avhengig både av sosialpolitiske ideer, konkrete ytelser og tjenester, organisering av velferdssektoren og velferdsfremmende forhold i menneskers dagligliv.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • BSO140 Psykologi, BSO150 Sosialt arbeid I, BSO160 Sosialrett, BSO170 Sosiologi og sosialantropologi, BSO180 Velferdssamfunn og velferdspolitikk I, BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern
  • BSO130 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå, BSO165 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I, BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern
  • BSO130 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå, BSO145 Velferdspolitikk I, BSO155 Velferdsrett, BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern
BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern

Anbefalte forkunnskaper

BSOP20 Praksis sosialt arbeid - 22 uker

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - F
Omfang: Maksimalt 3500 ord inklusiv noter, men eksklusiv innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Andre Nysæther

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver og veiledning i grupper og på nett.

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk