en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO342_1

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Profesjonelt sosialt arbeid III er et emne hvor studentene skal integrere og reflektere over erfaringer fra praksis opp mot ulike teoretiske perspektiver. Samfunnsarbeid er en av flere tilnærminger. Med utgangspunkt i problemskapende faktorer i samfunnet skal studentene lære å anvende teorier og metoder for å kunne utøve samfunnsarbeid i lokalsamfunn og overfor utsatte grupper. Emnet berører både individ og samfunnsnivå knyttet til temaene rus, psykiatri og flerkulturell forståelse. Studentene skal tilegne seg kunnskap om forebygging og ulike forebyggingsstrategier i møte med ulike brukergrupper.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
 • Ulike forståelsesmodeller knyttet til rus og psykiske lidelser.
 • Hva psykisk helsearbeid er.
 • Forebygging og forebyggende helsearbeid i forhold til ulike brukergrupper.
 • Innvandrerfamiliers situasjon i Norge.
 • Ulike tjenesteområder og utøvelsen av sosialt arbeid innen disse.
 • Ulike teorier og modeller innen samfunnsarbeid.

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten:
 • Ha ferdigheter til arbeide med individer som sliter med rusproblematikk og psykiske lidelser.
 • Kunne anvende ulike forebyggingsstrategier i arbeidet med ulike brukergrupper.
 • Kunne arbeide med mennesker med annen kulturell bakgrunn.
 • Kunne foreta etiske vurderinger i møte med ulike brukergrupper.

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:
 • Kunne vurdere ulike teoretiske perspektiver og deres konsekvenser for valg av arbeidsmåte på individ, gruppe og samfunnsnivå.
 • Kunne reflektere kritisk over erfaringer fra praksis og rundt utøvelsen av sosialt arbeid på ulike tjenesteområder.
 • Ha forståelse for betydningen av eget verdigrunnlag i den profesjonelle yrkesutøvelsen.
 • Kunne vurdere sosialt arbeid sin funksjon i forhold til enkeltmennesker og grupper.
 • Ha forståelse for sosialt arbeid sin funksjon innen velferdstjenestene og velferdspolitikken.
 • Kunne se yrkesrollen i forhold til andre profesjoner.

Innhold

Profesjonelt sosialt arbeid på individ og samfunnsnivå tar for seg ulike teoretiske tilnærminger i sosialt arbeid. Hovedtemaene i emnet er rus, psykisk helsearbeid, forebygging, samfunnsarbeid og flerkulturell forståelse. Gjennom undervisning og ferdighetstrening skal studentene reflektere rundt tidligere erfaringer og knytte refleksjonene opp mot teori. Det legges vekt på kritisk refleksjon og fagkritikk.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BBA250 Barnevern I, BSO240 Sosialt arbeid II, BSOP20 Praksis
 • BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern, BSOP20 Praksis
 • BSO130 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå, BSO165 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I, BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern
 • BSO130 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå, BSO145 Velferdspolitikk I, BSO155 Velferdsrett, BSO250 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern

Anbefalte forkunnskaper

BSOP20 Praksis

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - F
Omfang: Maksimalt 3500 ord inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1.) Nærværsplikt på seminar og ferdighetsgrupper
Dette obligatoriske kravet må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.
Nærværsplikt på seminar og ferdighetsgrupper: Det er 75% nærværsplikt. Nærvær mellom 75% og 60% innebærer at studentene må levere en individuell oppgave om et tema bestemt av faglærer (3000 ord +/- 10%). Studenter som har et nærvær under 60% i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kim Iren Kroken

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, ferdighetstrening og gruppearbeid. Ferdighetstreningen vil foregå både i form av rollespill, refleksjon og veiledning i mindre grupper. Rollespillene vil være ut fra gitte kasus.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sosialt arbeid III (BSO340_1) 10
Samfunnsorientert sosialt arbeid (BSO350_1) 10

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Tema rus og psykiskhelse/psykisk helse arbeid
Biong, S & Ytrehus, S (red.)(2018). Helsehjelp til personer med rusproblemer. Oslo: Cappelen Damm 2.utgave.
Bjørkquist, C og Hansen, G.V (2017). Samproduksjon med pårørende til personer med ROP-lidelser. Tidsskrift for omsorgsforskning Nr. 03-2017..
Ekeland, T.J .(2014). Psykiatridiagnosar - ein kunnskapskritikk. Tidsskrift for norsk psykologforening. 51(9), s 751-722 (12 sider)
Evjen, R, Kielland, K.B og Øiern, T (2018). Dobbelt Opp. Om ruslidelser og psykiske lidelser. 4.utg Oslo: Univeristetsforlaget.
Haugsgjerd, S, Jensen, P, Karlsson, B og Løkke, J.A (2009). Perspektiver på psykisk lidelse. Å forstå, beskrive og behandle. 3.utg Oslo: Gyldendal Akademiske. ( Kap 1-2-3 og 8, 145 s)
Hole, R (2014). Forebygging og behandling av rusproblemer. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap 2, 5 og 6, 65 s).
Helsedirektoratet (2012). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser. Nasjonale faglige retningslinjer. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelserhttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelser
Kjønstad, A. og Syse, A. (2017). Velferdsrett I, 6. utg. Oslo: Gyldendal Juridisk. Kap. 10 (s. 451-511, s. 531-551, 82 s.)

Kjønstad, A. og Syse, A. (2017).Velferdsrett II, 5. utg. Oslo: Gyldendal Juridisk. Kap. 7 (s. 287-302 og s. 327-334, 24s.)

Pettersen, H og Lofthus, A.-M (2018). Brukererfaring med psykiske helsetjenester. Hva viser oppsummert forskning? Tidsskrift for psykiskhelsearbeid Nr. 02-03-2018.
Prop. 15 S (2015-2016). Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/
Varvin, Sverre (2015). Flukt og eksil. Oslo: Universitetsforlaget

Tema Samfunnsarbeid
Hutchinson, G.S. (2010). Samfunnsarbeid. Mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. (- kap 2, 142s).

Anbefalt litteratur
Borg, M. (2009) Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet: Brukererfaringer ved alvorlig psykisk lidelser. Tidsskrift for norsk Psykologforening, 46(5), s 452 -459

Brinkman, S., Petersen, A., Kofod, E.H., & Birk, R. (2014). Diagnosekultur - et analytisk perspektiv på psykiatriske diagnose I samtiden. Tidsskrift for norsk psykologforening. 51(9), s692-697 (6 sider)
Eide, Ketil (red.) (2012). Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Gyldendal Akademisk forlag
Fekjær, H.A. (2004). Rus - bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk. Oslo: Gyldendal Akademisk. (3.utgave, 2.opplag 2011).
Førde, Siv (2014). Tapt barndom, eller...? Barns navigering fra krenkelser og traumer mot psykisk styrke. Bergen: Fagbokforlaget
Førde, Siv (2014, 05.04). Å klare seg mot alle odds. Hentet fra https://psykologisk.no/2014/04/a-klare-seg-mot-alle-odds/https://psykologisk.no/2014/04/a-klare-seg-mot-alle-odds/
Hauge, R. (2009). Rus og rusmidler gjennom tidene. Oslo. Universitetsforlaget.
Hellsten, Tommy: Flodhesten i dagligstuen- om medavhengighet og om møtet med barnet i oss. g-perspektiv as 1999.
Høye, A. (2013) På tide å tenke nytt om psykiatriske diagnoser (kronikk). Tidsskrift Norges Legeforening. nr. 12 – 13.
Lavik, Nils Johan & Sveaass, Nora (2005). Politisk psykologi fra sør. I Lavik, Nils Johan & Sveaass, Nora (2005). Politisk psykologi, Oslo: Pax (side 174-211)
McLellan, A. T., Lewis, D., O'Brien, D., & Kleber, H. (2000). Drug dependence, A chronic medical illness. Implications for treatment, insurance, and outcomes evaluation. Journal of American Medicine Association, 284(13), 1693-1721 (28 sider)
Nesvåg, S & Aakerholt, A. (2012). Stortingsmelding om den nasjonale rumiddelpolitikken. Forløp og kunnskapsoppsummering: tilgjengelighet, kontinuitet og individualisering. KORFOR Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning I Helse vest. SUS.NO/KORFOR
Rustad, B. (2007). Psykiatriens Samfunn. Universitetsforlaget. Kap 1, 2, 4 og 6.(antall s 96)
Selseng, L.B. (2017). Formula Stories of the "Substance-Using Client": Addicted, Unreliable, Deteriorating, and Stimatized. Sage Publication. http://dx.doi.org/10.1177/0091450917698963http://dx.doi.org/10.1177/0091450917698963

St. Meld. Nr. 16. (2011). Nasjonal Helse og omsorgsplan. S. 7-124.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk