en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO302_1

Sosialt arbeid med inkludering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Inkludering og marginalisering av ulike grupper

Har bred kunnskap om hvilken betydning levekår, sosial inkludering og aktiv deltakelse har i ulike livsfaser for individ, familie og samfunn
Har kunnskap om hvordan klasse, utenforskap, marginalisering og diskriminering påvirker folkehelse og levekår
Har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
Har innsikt i forhold som bidrar til diskriminering og hvordan fremme ikke-diskriminerende praksis og et inkluderende samfunn
Forebyggende helsearbeid

Har kunnskap om sentrale problemområder som arbeidsledighet, fattigdom, rus og avhengighet, psykiske vansker, funksjonsnedsettelser og andre forhold som kan bidra til marginalisering og utenforskap
Har kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstår samspillet mellom helseutfordringer og sosiale problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå

Arbeidsinkludering

Har kunnskap om arbeidets betydning, arbeidsinkludering og forhold som regulerer norsk arbeidsliv
Kan anvende faglig kunnskap om arbeidsrettet inkludering i møte med arbeidssøkere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere

Sosial inkludering

Kan beherske metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt, innflytelse, deltakelse og representasjon
Kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking
Har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet og kan fremme sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte posisjoner
Kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse i hverdag, skole og arbeidsliv

Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger
  • Kan innhente kvantitative data og analysere disse
  • Kan innhente kvalitative data og analysere disse
  • Kan gjennomføre en litteraturstudie

Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen
Kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap

Innhold

Emnet består av fem temaer: (1) Inkludering og marginalisering av ulike grupper, (2) forebyggende folkehelsearbeid, (3) arbeidsinkludering, (4) sosial inkludering, og (5) samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. I vårt velferdssamfunn blir noen grupper marginalisert både i forhold til arbeidsmarkedet og sivilsamfunnet. En av sosialt arbeids viktigste oppgaver er å bidra til arbeidsinkludering og sosial inkludering. Dette gjelder både i forhold til enkeltmennesker og grupper, og i lokalsamfunn.

Forkunnskapskrav

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

BSO103 Velferdspolitikk

BSO104 Velferdsrett

BSO201 Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst

BSO202 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering

Anbefalte forkunnskaper

BSOP20 Praksis

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - FAlle.
Omfang: Maksimalt 3500 ord inkl. innholdsfortegnelse og noter. Referansestil: APA 6t
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Andre Nysæther

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver og veiledning i grupper og på nett.

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk