en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO301_1

Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbeid - arbeid med faglige problemstillinger

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Metodisk sosialt arbeid på individ-, familie-, gruppe- og samfunnsnivå

Har bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder som retter seg mot individer, familier, grupper og samfunn

Har bred kunnskap om teoretiske perspektiver, erfarings- og brukerkunnskap is sosialt arbeid og andre relevante fagområder

Har bred kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng

Har kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstår samspillet mellom helseutfordringer og sosiale problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå

Har kunnskap om relevant og sentral lovgivning innen velferdsforvaltningen

Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid relevant for sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt

Kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid, og kan veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings, mestrings og endringsprosesser

Kan anvende ulike metodiske tilnærminger på individ-, gruppe- og samfunnsnivå innenfor ulike tjenesteområder

Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
Kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap
Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen

Psykisk helsearbeid

Har kunnskap om psykiske lidelser og hvordan dette kan bidra til marginalisering og utenfor skap.

Kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid i møte med mennesker med psykiske lidelser.


Rusproblematikk og avhengighet

Har kunnskap om rus og avhengighet og hvordan dette kan bidra til marginalisering og utenfor skap.

Kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid i møte med mennesker med rus og avhengighetsproblematikk.

Vold og voldsforbyggende arbeid

Kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og reduserer konsekvensene av vold og overgrep overfor voksne i alle aldre.
Tverrprofesjonelt samarbeid

Har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Innhold

Emnet består av fem temaer: (1) Metodisk sosialt arbeid på individ, familie, gruppe og samfunnsnivå, (2) psykisk helsearbeid, (3) rusproblematikk og avhengighet, (4) vold og voldsforbyggende arbeid og (5) tverrprofesjonelt samarbeid.
I vårt velferdssamfunn blir noen grupper marginalisert både i forhold til arbeidsmarkedet og sivilsamfunnet. En av sosialt arbeids viktigste oppgaver er å forstå hvordan sosiale problemer oppstår og opprettholdes, og hvordan sosialt arbeid kan bidra til å myndiggjøre mennesker og synliggjøre forhold i samfunnet som bidrar til å opprettholde sosiale problemer og motvirke disse.
Det skal legges vekt på studentenes erfaringer ifra praksis, og bruke disse i undervisningen.

Forkunnskapskrav

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid, BSO103 Velferdspolitikk, BSO104 Velferdsrett, BSO201 Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst, BSO202 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

BSO103 Velferdspolitikk

BSO104 Velferdsrett

BSO201 Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst

BSO202 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering

Anbefalte forkunnskaper

BSOP20 Praksis
BSOP20 Praksis

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - FAlle.
Omfang: Maksimalt 3500 ord inkl. innholdsfortegnelse og noter. Referansestil: APA 6t
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærvær
Det obligatoriske kravet må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.
75 % nærværskrav: Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i undervisningen i ferdighetstreningsgrupper og seminarer. For nærvær mellom 75% og 60% kreves en skriftlig oppgave som må være bestått for å få gå opp til eksamen. Faglærer definerer oppgavens innhold og omfang. Studenter som har et nærvær under 60 % i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kim Iren Kroken

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver og veiledning i grupper og på nett.

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk