en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO250_1

Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studentene skal tilegne seg kunnskap om grupper og gruppeprosesser. Videre skal studentene utvikle evnen til å analysere og forstå barneperspektivet som grunnlag for alt sosialt arbeid med barn og ungdom. Studentene skal lære seg rammene for å ta i bruk ulike arbeidsmetoder i det kommunale barnevernet. Studentene skal tilegne seg kunnskap og forståelse av hvordan juss og sosialpolitikk påvirker prioriteringer og rammebetingelser for arbeid med barn, unge og familier.
Studentene skal tilegne seg forståelse av hvordan samfunnsendringer, knyttet til migrasjon og endrede fattigdomsbilder, påvirker arbeidet med barn og familier.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende:
Kunnskaper:
 • Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap fra nyere forskning knyttet til barn og familie som kompetente aktører.
 • Studentene skal ha kunnskap om barns utvikling, om beskyttelsesfaktorer i barnet selv og dets omgivelser, og om risikofaktorer som kan føre til emosjonelle og atferdsmessige vansker.
 • Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om de mest utbredte psykiske og psykososiale problemer som vi finner hos barn og unge.
 • Studentene skal ha kjennskap til ulike tiltak som kan settes inn overfor utsatte barn og ungdom.
 • Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om gruppeprosesser og sosialt arbeid med grupper.
 • Studentene skal ha utviklet kunnskap om familiepolitiske føringer i samfunnet.
 • Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om juridiske prinsipper, regler og retningslinjer i den barnevernfaglige utøvelse.
 • Studentene skal ha kjennskap til ulike metoder i praktisk sosialt arbeid med barn, unge og familier.
 • Studentene skal forstå hvordan fattigdom og vanskelige bosituasjoner innvirker på barn, unge og familiers liv, og hvordan de skaper rammer for det sosiale arbeidet.
 • Studentene skal forstå hvordan endringer i befolkningen, knyttet til innvandring, skaper nye betingelser for arbeid med barn, unge og familier, og tilegne seg kunnskap om migrantfamiliers situasjon i Norge.
 • Studentene skal forstå hvordan utsatte grupper i samfunnet innvirker i deres liv og skaper rammer for sosialt arbeids kontekst.

Ferdigheter
 • Studentene skal ha innsikt i hvordan sosial kapital kan brukes aktivt i sosialt arbeid med barn og familie.
 • Studentene skal kunne anvende kunnskap om gruppeprosesser i praktisk sosialt arbeid med grupper.
 • Studentene skal kunne anvende relevant fagterminologi relevant slik at de er i stand til å reflektere over og vurdere kliniske eksempler, både med henblikk på diagnose og tiltak.
 • Studentene skal ha kjennskap til hvordan barn, unge og familier kan mobilisere egne ressurser til å mestre sine utfordringer.
 • Studentene skal ved å jobbe med case være i stand til utføre arbeids- og ansvarsoppgaver i en barnevernssak på forsvarlig måte.
 • Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter for å ta skjønnsmessige avgjørelser innenfor praktisk barnevern, kartlegging og vurdering av barn og unges omsorgssituasjon, og igangsetting av hensiktsmessige tiltak.
 • Studentene skal mestre barnevernfaglig arbeid med og innen aktuelt regelverk
 • Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter i miljøarbeid som legger til rette for forandring og utvikling for utsatte grupper som eldre og funksjonshemmet.

Generell kompetanse
 • Studentene skal ha tilegnet seg en utvidet og reflektert forståelse av barn og unge i relasjon til deres gruppe-, familie- og nettverkstilhørighet.
 • Studentene skal ha etablert et bevisst og reflektert forhold til barneperspektivet som grunnlag for alt sosialt arbeid med barn og unge.
 • Studentene skal ha utviklet et ressurs- og styrkeperspektiv i synet på barnet og familien.
 • Studenten skal ha tilegnet seg kompetanse til kritisk refleksjon over sosialt arbeid med grupper, barn som deltakere i sosialt arbeid med familien, nettverkstenking, tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid og praktisk barnevern.
 • Studentene skal ha tilegnet seg forståelse av tverrprofesjonelt samarbeid og verdien av et slikt samarbeid.
 • Studentene skal ha tilegnet seg forståelsen av miljøarbeid som arbeidsform basert på beskrivelses-og forståelsesformer hentet fra organisasjonsarbeid og dynamisk sosialpsykologi.

Innhold

1. Sosialt arbeid med grupper:
 • Etablering av grupper og gruppeprosesser.
 • Eldre
 • Funksjonshemmede
 • Miljøarbeid

2. Barn som lever i vanskelige livssituasjoner:
 • Rus og psykiske lidelser i familien
 • Vold
 • Seksuelle overgrep
 • Psykiske og psykososiale vansker hos barn og unge
 • Konflikter
 • Migrasjon og minoriteter
 • Fattigdom
 • Utestengingsmekanismer

3. Barn som deltakere i sosialt arbeid med familien:
 • Menneskerettigheter
 • Paradigmeskifte i synet på barn
 • Samfunnets kontekst, politisk mandat, og ny forskning om barn

4. Tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid
 • Samhandlingsreformen
 • Tverrprofesjonell kompetanse
 • Brukermedvirkning

5. Praktisk barnevern
 • Juridiske rammer og lover for barnevernsarbeid
 • Melding - ulike tilnærminger
 • Undersøkelse - ulike tilnærminger
 • Hjelpetiltak
 • Omsorgstiltak
 • Utarbeidelse av tiltaksplan
 • Utøvelse av skjønn i barnevernfaglig arbeid
 • Barnevernsarbeid i migrasjonskontekst

Forkunnskapskrav

BSO130 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå
BSO130 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Anbefalte forkunnskaper

BSO145 Velferdspolitikk I, BSO155 Velferdsrett, BSO165 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og skriftlig skoleeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen2/51 ukeA - FAlle.
Skriftlig skoleeksamen3/56 timerA - FAktuelle lover og forskrifter.
Både skoleeksamen og hjemmeeksamen må være bestått for å bestå den samlede eksamenen i emnet.
Hjemmeeksamen: Faglærer gir oppgavetekst. Nærmere beskrivelse av betingelser for arbeidet med hjemmeeksamen i form av innholdsmessige, formelle og strukturelle krav, blir kunngjort på Canvas. Omfang: 3 500 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Temaet gruppemetode i sosialt arbeid presenteres muntlig i plenum, Nærværskrav
Begge obligatoriske krav må være godkjent for at studenten kan gå opp til skoleeksamen.
1. Temaet gruppemetode i sosialt arbeid presenteres muntlig i plenum. Muntlig presentasjon i plenum av gruppeprosjektet. Studenter som ikke deltar i gruppepresentasjonen, må uansett årsak skrive en individuell oppgave om gruppetemaet, gitt av faglærer (1500 ord, +/- 10 %).
2. Nærværskrav. Det er 75% nærværsplikt i sosialt arbeidsgruppene, seminarene og evnt. prosjekter. Studenter som har et nærvær under 60 % i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse. Nærvær mellom 75% og 60% innebærer at studenten må levere en individuell oppgave om et tema bestemt av faglærer. Obligatorisk nærværskrav defineres av faglærer og legges ut i forkant av undervisningen i timeplanen. Studenter som ikke oppfyller nærværskravene må skrive en individuell oppgave definert av faglærer på 3000 ord ( +/- 10%).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Rutt Venke Bengtsson
Faglærer
Borgtor Bøyum

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid tilknyttet seminar, muntlig gruppeframføring i plenum, egenstudier og ferdighetstrening.

Åpent for

Bachelor i sosialt arbeid

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk