en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO202_1

Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskapsforståelse i praktisk barnevernsarbeid
Har bred kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn og unge
Har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning
Har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon og identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster
Har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker
Kan reflektere over risiko og hvordan håndtere konflikter og redusere faren for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk
Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i sammensatte og konfliktfylte situasjoner
Kan planlegge, gjennomføre og lede koordinert og tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester og tjenestenivåer

Praktisk sosialfaglig barnevernsarbeid
Har kunnskap om relevant juridisk metode og sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, herunder forvaltningsrett og lovgivning innen barne- og familierett
Kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner, familier og grupper, deriblant samiske brukere
Kan anvende faglig kunnskap og metoder for samhandling og samarbeid med barn og unge om hverdagsliv og om vanskelige tema på en måte som sikrer deres interesser, medvirkning og rettigheter
Kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking
Kan anvende faglig kunnskap for å vurdere og avklare meldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og unge og iverksette, følge opp og evaluere tiltak når det er nødvendig for barnets helse, levekår og sosiale utvikling
Kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og reduserer konsekvensene av vold, overgrep og omsorgssvikt overfor barn

Anvende forskningsbasert kunnskap
Kjenner til samfunnsvitenskapelige metoder og deres muligheter og begrensninger
Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen

Innhold

Emnet består av tre temaer: (1) Kunnskapsforståelse i sosialfaglig barnevernsarbeid, (2) praktisk sosialfaglig barnevernsarbeid og (3) anvende forskningsbasert kunnskap.
Kunnskapsforståelser i sosialfaglig barnevernsarbeid bygger videre på emnet «Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst», men innretter seg mot teorier og kunnskapsforståelser som danner grunnlaget for arbeid i det kommunale og statlige barnevernet. Barnevernsarbeid er et fagfelt som krever bred kunnskap om hva som fremmer mestring, trygghet og kjærlighet hos barn og unge. Alle barn har rett til beskyttelse og medvirkning og et tjenestetilbud tilpasset barnets og familiens behov. Søkelyset rettes også på ulike kunnskapsforståelser og hvordan disse påvirker hva vi ser og hvordan vi tilnærmer oss barn og familier i det barnevernsfaglig arbeid. Kunnskapen skal anvendes på en måte som bygger på åpenhet, gjensidig respekt og anerkjennelse.

Praktisk sosialfaglig barnevernsarbeid fokuserer på sentral internasjonalt og nasjonal lovgivning for barnevernfaglig arbeid, og sosialfaglige tilnærminger som er godt tilpasset barna og familienes behov, deres medvirkning og med vekt på forebygging og tidlig innsats. Emnet skal gi kunnskap om saksgang og ulike metodiske tilnærminger for å avhjelpe barnets og familiens behov som bygger på gjensidig samarbeid og ressurser som finnes rundt barnet. Det sosialfaglige arbeidet skal bygge på en helhetlig forståelse som fordrer samarbeid med andre tjenesteområder.

Forkunnskapskrav

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

Anbefalte forkunnskaper

BSO103 Velferdspolitikk, BSO104 Velferdsrett

BSO103 Velferdspolitikk

BSO104 Velferdsrett

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/130 minutterA - FNorges Lover, annen lovsamling eller særtrykk/kopi av enkeltlover. Disse kan kun inneholde offisiell lovtekst uten kommentarer. Lovdata-utskrifter er ikke tillatt
Individuell muntlig eksamen.
Varighet: inntil 30 minutter.
Kandidaten eksamineres i temaer valgt av eksaminator uten forberedelsestid.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave, Nærvær
1. Skriftlig individuell oppgave: Skriftlig oppgave. Omfang: 1 500 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
2. 75 % nærværskrav: Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i undervisningen i ferdighetstreningsgrupper og seminarer. For nærvær mellom 75% og 60% kreves en skriftlig oppgave som må være bestått for å få gå opp til eksamen. Faglærer definerer oppgavens innhold og omfang. Studenter som har et nærvær under 60 % i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Andre Nysæther

Arbeidsformer

Forelesninger, ferdighetstreningsgrupper* i sosialt arbeid og seminarer*
(*obligatorisk fremmøte)

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk