en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO201_1

Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kontekstuell forståelse i sosialt arbeid med barn og familier
Kjenner til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner, minoriteter og kunnskap om samenes rettigheter og særskilte status som urfolk
Har kunnskap om relevant juridisk metode og sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, herunder forvaltningsrett og lovgivning innen barne- og familierett
Har bred kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn, unge, voksne og eldre
Kan anvende faglig kunnskap om sosiale problemer, overganger og livskriser for å fremme mestring og endring i samarbeid med enkeltpersoner, familier, grupper og samarbeidspartnere
Har kunnskap om hvordan helsemessige, sosiale og sosioøkonomiske utfordringer har konsekvenser for den enkelte og pårørende, og særskilt om barn som pårørende
Har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt
Har kunnskap om og kan gjenkjenne symptomer på vold, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep
Har kunnskap om samiske barns rett som urfolk til å vokse opp med samisk språk og kultur

Sosialt endringsarbeid på ulike nivå i møte med barn og familier
Kan anvende kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid, og kan veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings, mestrings og endringsprosesser
Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner
Kan anvende kunnskap og arbeide tverrfaglig i møte med mennesker som utøver og utsettes for vold og overgrep. Videre kan kandidaten samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
Kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og reduserer konsekvensene av vold, overgrep og omsorgssvikt overfor barn og voksne i alle aldre

Anvende forskningsbasert kunnskap
Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger
Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen

Innhold

Emnet består av tre temaer: (1) Kontekstuell forståelse i sosialt arbeid med barn og familier, (2) sosialt endringsarbeid på ulike nivå i møte med barn og familier og (3) anvende forskningsbasert kunnskap.
Kontekstuell forståelse i sosialt arbeid med barn og familier handler om at sosionomen i samarbeid med barn og familier søker å forstå forhold som har betydning for barnets og familiens livssituasjonen, hvor sosiale utfordringer forstås ut fra de sosiale sammenhenger de opptrer i. Kontekstuell forståelse er avgjørende for å få et mest mulig helhetlig bilde av familienes situasjon med utgangspunkt i familiens opplevelse av sin situasjon. Det innebærer at også en forståelse som tar utgangspunkt i at det er ulike måter å være familie på, og at den enkelte familie er eksperter på seg selv og sitt liv. I emnet vektlegges ulike teorier og perspektiver på barn og familie og kunnskap om familiekapital og utfordringer marginaliserte familier står overfor, og hvordan anvende kunnskapen på en måte som bygger på åpenhet, gjensidig respekt og anerkjennelse.
Sosialt endringsarbeid på ulike nivå i møte med barn og familier bygger videre emnets første tema, der konteksten også er sentral i endringsarbeidet, hvor en ut fra kontekstuell kunnskap bygger på ressurser som finnes rundt barnet og muligheter som finnes i familienettverk og nærmiljø. Gjennom samarbeid og likeverdig dialog kan det sosiale endringsarbeidet bidra til fleksible, men samtidig robuste løsninger.

Forkunnskapskrav

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

Anbefalte forkunnskaper

BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid, BSO103 Velferdspolitikk

BSO103 Velferdspolitikk

BSO104 Velferdsrett

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - FAlle.
Omfang: Maksimalt 3500 ord inkl. innholdsfortegnelse og noter. Referansestil: APA 6t
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærvær
Det obligatoriske kravet må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.
75 % nærværskrav: Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i undervisningen i ferdighetstreningsgrupper og seminarer. For nærvær mellom 75% og 60% kreves en skriftlig oppgave som må være bestått for å få gå opp til eksamen. Faglærer definerer oppgavens innhold og omfang. Studenter som har et nærvær under 60 % i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Andre Nysæther

Arbeidsformer

Forelesninger, ferdighetstreningsgrupper* i sosialt arbeid og seminarer*
(*obligatorisk fremmøte)

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk