en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO155_1

Velferdsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i de juridiske rammene for yrkesutøvelsen innenfor forvaltningen generelt, og sosialfaglig sektor spesielt.

Læringsutbytte

Etter at studenten har fullført emnet, forventes det at følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse er tilegnet:
Kunnskaper
 • Studenten skal ha kunnskap om juridisk metode.
 • Studenten skal ha kunnskap om det norske rettssystemet og lovgivningsprosessen.
 • Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper.
 • Studenten skal ha kunnskap om de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.
 • Studenten skal ha kunnskap om lov om sosiale tjenester i NAV samt kjenne til hovedprinsippene i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Studenten skal kjenne til den delen av familieretten som har fokus på barn, unge og deres familier.

Ferdigheter
 • Studenten skal kunne vurdere en juridisk problemstilling ved anvendelse av juridisk metode.
 • Studenten skal kunne anvende forvaltningsrettens prinsipper og regler under saksbehandling i offentlig forvaltning.
 • Studenten skal beherske saksbehandling og veiledning etter Nav-lovgivningen.
 • Studenten skal beherske familieretten slik at de kan gi råd og veiledning i familierettslige spørsmål som vil kunne oppstå i forbindelse med yrkesutøvelsen.

Generell kompetanse
 • Studenten skal ha kunnskaper om relevante lover og regler innenfor velferdssystemet og kunne anvende forvaltningslovens regler om saksbehandling i sin yrkesutøvelse.

Innhold

 • Juridisk metode.
 • Rettssystemet i Norge/ lovgivningsprosessen.
 • Forvaltningsrett.
 • Lov om sosiale tjenester i NAV og innføring i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Familierett med utgangspunkt i lov om barn og foreldre(barneloven) og ekteskapsloven.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - FAktuelle lover og forskrifter.
Ordbok.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Liv Jorunn Baggegård Skippervik

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, arbeid i grupper, frivillig innleveringsoppgave og selvstudium. Arbeidsformene i emnet har som overordnet mål å være eksamensforberedende, all undervisning er eksamensrelevant.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I (BSO165_1) 10
Velferdspolitikk I (BSO165_1) 20

Åpent for

Sosialt arbeid - bachelorstudium
Privatister

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS og SV-fakultetet.

Litteratur

Arbeids og velferdsdirektoratet, 2010. Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV. Siste oppdatering 24.02.2011 (K) https://www.nav.no/systemsider/ettDokument/_attachment/269927?_ts=12e57ae3cc0&download=true
Bernt, J.F. (2014). Forvaltningsrettslig rettssikkerhet i masseforvaltningens tid. I B. Bannoun (Red.), Høyt skattet: festskrift til Fredrik Zimmer (s. 51-72). Oslo: Universitetsforlaget
Bernt, J.F & Rasmussen, Ø. Frihagens Forvaltningsrett. (2. utg). Bergen; Fagbokforlaget: Kap. 5.1-5.2 (12 sider). (K)
Kjønstad, A. & Syse, A. (2017). Velferdsrett I (6. utg.). Oslo: Gyldendal Juridisk. Kap. 2, kap. 4 og kap. 9 (ca. 135 sider).
Kjønstad, A. & Syse, A. (2017) Velferdsrett II (6. utg.). Oslo: Gyldendal Juridisk. Kap. 1.2 og 1.4, kap. 2 (hele), kap. 3.1, 3.2 og 3.4, kap.4 (hele) og kap.5 (hele)(ca. 150 sider).
Ohnstad, B. (2013). Juss for helse- og sosialarbeidere: En innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap.2 , kap. 3 og kap.4 (hele). (ca. 40 sider). (K)
I tillegg må alle ha NORGES LOVER - lovsamling for helse- og sosialsektoren, siste utgave.
(K): Kompendium
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Evt. justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Historikk