en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO155_1

Velferdsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i de juridiske rammene for yrkesutøvelsen innenfor forvaltningen generelt, og sosialfaglig sektor spesielt.

Læringsutbytte

Etter at studenten har fullført emnet, forventes det at følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse er tilegnet:
Kunnskaper
 • Studenten skal ha kunnskap om juridisk metode.
 • Studenten skal ha kunnskap om det norske rettssystemet og lovgivningsprosessen.
 • Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper.
 • Studenten skal ha kunnskap om de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.
 • Studenten skal ha kunnskap om lov om sosiale tjenester i NAV samt kjenne til hovedprinsippene i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Studenten skal kjenne til den delen av familieretten som har fokus på barn, unge og deres familier.

Ferdigheter
 • Studenten skal kunne vurdere en juridisk problemstilling ved anvendelse av juridisk metode.
 • Studenten skal kunne anvende forvaltningsrettens prinsipper og regler under saksbehandling i offentlig forvaltning.
 • Studenten skal beherske saksbehandling og veiledning etter Nav-lovgivningen.
 • Studenten skal beherske familieretten slik at de kan gi råd og veiledning i familierettslige spørsmål som vil kunne oppstå i forbindelse med yrkesutøvelsen.

Generell kompetanse
 • Studenten skal ha kunnskaper om relevante lover og regler innenfor velferdssystemet og kunne anvende forvaltningslovens regler om saksbehandling i sin yrkesutøvelse.

Innhold

 • Juridisk metode.
 • Rettssystemet i Norge/ lovgivningsprosessen.
 • Forvaltningsrett.
 • Lov om sosiale tjenester i NAV og innføring i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Familierett med utgangspunkt i lov om barn og foreldre(barneloven) og ekteskapsloven.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - FAktuelle lover og forskrifter.
Ordbok.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Fagperson(er)

Faglærer
Borgtor Bøyum
Emneansvarlig
Liv Jorunn Baggegård Skippervik

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, arbeid i grupper, frivillig innleveringsoppgave og selvstudium. Arbeidsformene i emnet har som overordnet mål å være eksamensforberedende, all undervisning er eksamensrelevant.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I (BSO165_1) 10
Velferdspolitikk I (BSO165_1) 20

Åpent for

Sosialt arbeid - bachelorstudium
Privatister

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS og SV-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk