en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO145_1

Velferdspolitikk I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet inneholder temaer og problemstillinger fra stats- og kommunalkunnskap, sosialpolitikk og samfunnsøkonomi særlig rettet mot yrkesutøvelse i offentlig helse- og sosialsektor.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
  • Studentene skal ha kunnskap om demokratiske prosesser, det politiske systemet og den offentlige forvaltningen.
  • Studentene skal ha kunnskap om velferdsstatens utvikling, normative grunnlag, oppbygging og finansiering.
  • Studentene skal ha kunnskap om velferdsstatens ytelser og tjenester, og hvordan det markedsøkonomiske system fungerer.
  • Studentene skal ha kunnskap om det politiske og økonomiske grunnlaget for utformingen av sosialpolitikken og hvordan dette påvirker prioriteringer og yrkesutøvelse.
  • Studentene skal ha kunnskap om ulike perspektiver på fordelingspolitikk, arbeid, arbeidsløshet og levekår.

Ferdigheter
  • Studentene skal kunne anvende velferdspolitisk kunnskap i praktisk yrkesutøvelse innenfor barnevernspedagogenes og sosionomenes yrkesfelt.
  • Studentene skal kunne reflektere kritisk over egen faglig yrkesutøvelse og endre denne med grunnlag i velferdspolitisk kunnskap.

Generell kompetanse
  • Studentene skal forstå at velferdspolitiske beslutninger direkte påvirker utformingen av velferdsstatens ytelser og tjenester, og yrkesutøvelsen for barnevernspedagoger og sosionomer.
  • Studentene skal kunne sette seg inn i og vurdere nye velferdspolitiske problemstillinger i fremtidig yrkeskarriere, og kunne anvende dette i utforming av velferdstjenester og egen yrkespraksis.

Innhold

I dette emnet ses velferdspolitikk som et bredt sammensatt begrep knyttet til politiske og administrative strukturer og prosesser, lovhjemlede rettigheter og velferdsrelevante trekk ved det sivile samfunn. Emnet har som mål å vise hvordan befolkningens totale velferd er avhengig både av sosialpolitiske ideer, konkrete ytelser og tjenester, organisering av velferdssektoren og velferdsfremmende forhold i menneskers dagligliv.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Andre Nysæther

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver og veiledning i grupper og på nett.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I (BSO165_1) 10
Velferdsrett (BSO165_1) 20

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium. Enkeltemneopptak.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS og SV-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk