en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO130_1

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en innføring i fagene sosialt arbeid, psykologi, sosiologi og sosialantropologi. Fagene utgjør et storemne hvor hvert enkelt fag har en stor grad av selvstendighet. Dette skal sikre et faglig grunnlag for profesjonelt sosialt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
 • faget sosialt arbeids historiske utvikling, teoretisk tilnærming og utøvelse.
 • fagets grunnleggende elementer som fagets formål, fagets analyseenhet, kunnskapsgrunnlag, verdigrunnlag / yrkesetikk, ferdigheter og hjelpeprosessen.
 • hva som kjennetegner en profesjonell yrkesutøvelse.
 • sosionomens rolle og arbeidsoppgaver i praksisfeltet.
 • forståelse av forskjellen mellom vitenskapelig psykologi og generell menneskekunnskap.
 • begreper og fenomener innenfor generell psykologi, utviklingspsykologi, helsepsykologi og sosialpsykologi.
 • tenkemåter, sentrale begreper og perspektiver innenfor sosiologi og sosialantropologi.
 • kunnskap om sosiologiske perspektiv og begrep knyttet til forståelsen av mennesker i samfunnet og forholdet mellom mennesker.
 • ha tilegnet seg sosialantropologisk kunnskap som er nødvendig i forståelsen av sosialt arbeid i et flerkulturelt samfunn.

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten:
 • kunne anvende basiselementene i faget (kunnskapsgrunnlaget, verdigrunnlaget og ferdigheter).
 • kunne anvende kommunikasjonsferdigheter med fokus på å etablere gode relasjoner.
 • kunne forstå hvordan personlige verdier/ holdninger påvirker yrkesutøvelsen, samt forstå betydningen av etisk refleksjon over egne holdninger, handlinger og atferd.
 • kunne anvende psykologiske fagbegreper relevant på reelle livssituasjoner.
 • ha innsikt i hvordan mennesker kan løse sine problemer og utfordringer, både gjennom mobilisering av egne og omgivelsenes ressurser.
 • være i stand til å integrere sentrale sosiologiske og sosialantropologiske tilnærminger i en kritisk refleksiv orientering til det sosialfaglige feltets yrkesutøvelse.
 • kunne strukturere en skriftlig oppgave med akademisk skriving (APA stil)

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:
 • være bevisst egne verdier og holdninger, og hvordan disse påvirker yrkesutøvelsen.
 • være mer bevisst på hvem han/ hun er, og hvordan de er i møte med andre.
 • være bevisst på, og kunne kritisk reflektere over, faglige og etiske problemstillinger som er relevant for sosialt arbeids praksis.
 • vise forståelse og respekt for ulike perspektiv, verdisyn og livsformer.
 • være i stand til å reflektere over seg selv og andre, sine egne og andres handlinger, indre opplevelser, holdninger og verdier.
 • ha utviklet et ressursperspektiv på andre mennesker.
 • ha tilegnet seg kunnskap og kunne reflektere kritisk omkring sosiologiske/sosialantropologiske begreper og teori.
 • være i stand til å analysere og reflektere over sosiale problemers samfunnsmessige kontekst og sammenheng.

Innhold

Sosialt arbeid
 • Sosialt arbeids utvikling og historie
 • Sosialt arbeids analyseenhet: "Personen i situasjonen"
 • Kunnskapsgrunnlaget med vekt på styrkeperspektivet
 • Verdigrunnlaget, yrkesetikk, kommunikasjon og samhandlingsferdigheter
 • Relasjonen mellom bruker og sosionom, hjelpeprosessen, brukermedvirkning og samhandlingsprosesser
 • Faget slik det praktiseres i yrkesfeltet (feltbesøk)

Psykologi
 • Tenkning, emosjoner, motivasjon
 • Læring, intelligens og personlighet
 • Livsløpets utvikling
 • Stress, traumer, psykisk og fysisk helse
 • Sosial påvirkning og sosiale oppfatninger
 • Aggresjon og prososial atferd
 • Kommunikasjon og makt

Sosiologi og sosialantropologi
Med utgangspunkt i ulike sosiologiske og sosialantropologiske teoretikere og tilnærmingsmåter vil undervisningen tematisere forholdet mellom individ/samfunn. Det vil bli lagt vekt på følgende tema som går inn i kjernen av det sosialfaglige:
 • Sosial virkelighet
 • Sosial interaksjon og kommunikasjon
 • Sosial struktur, roller og normer
 • Sosial ulikhet, klasse og kjønn
 • Roller og normer
 • Nettverk og sosial kapital, avvik og stigma
 • Sosiale institusjoner
 • Etnisitet
 • Ulike tilnærminger til kultur
 • Rasialisering

Undervisningen i sosialantropologi skal bidra til at studentene skal tilegne seg kunnskap om og forståelse av de ressursene, mulighetene og utfordringene som de tverrkulturelle møtene representerer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Obligatoriske krav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.
Overlapping: Studenter som ønsker å få godkjent tidligere beståtte emner etter reglene om overlapping, må ha bestått begge emnene som nevnes under overskrift "overlapping".

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave (sosialt arbeid), 75% nærværskrav (sosialt arbeid og psykologi), Seminar (psykologi)
Alle obligatoriske krav (3) må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.
1. Skriftlig individuell oppgave (sosialt arbeid): Skriftlig oppgave. Omfang: 1 500 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
2. Obligatorisk nærværsplikt i seminar (psykologi): Faglig presentasjon for faglærer og medstudenter i en seminarsamling. 75 % nærvær må være oppfylt i forberedelsene til presentasjonene og på selve seminardagen i psykologi. For nærvær mellom 75% og 60% kreves en skriftlig oppgave som må være bestått for å få gå opp til eksamen. Studenter som har et nærvær under 60 %, mister eksamensrett uansett begrunnelse.
3. Obligatorisk nærværsplikt (sosialt arbeid): Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i undervisningen i sosialt arbeid gruppene (ferdighetstrening og basisgruppeoppgaver), i kommunikasjonsseminaret og for arbeidet med feltbesøkene. For nærvær mellom 75% og 60% kreves en skriftlig oppgave som må være bestått for å få gå opp til eksamen. Studenter som har et nærvær under 60 %, mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Evelyn Sandøy Ottesen

Arbeidsformer

Sosialt arbeid: Forelesninger, ferdighetstreningsgrupper/ sosialt arbeidsgrupper, basisgruppeoppgaver, kommunikasjonsseminar og feltbesøk.
Psykologi: Forelesninger, gruppeseminar
Sosiologi og sosialantropologi: Undervisning i form av forelesninger.
All undervisning er eksamensrelevant.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Psykologi (BSO140_1) 10
Sosialt arbeid I (BSO150_1) 10
Sosiologi og sosialantropologi (BSO170_1) 10

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Sosialt arbeid:
Barth, T., Børtveit, T., Prescott, P. (2013). Motiverende intervju: Samtaler om endring. Oslo: Akademisk Forlag. Kapittel 1 og kapittel 8, (s.13-23, s. 123-139). *
Comartin, B. E., González-Prendes, A. A. (2011). Dissonance Between Personal and Professional Values: Resolution of an Ethical Dilemma. Journal of Social Work Values and Ethics, 8(2), 5-14.
Damgaard, I. og Nørrelycke, H. (2001). Den personlige samtalen: En introduksjon. Kristiansand: Høgskoleforlaget. Kapittel 1, 2, 3, 4, 5, og 6 (72 sider)
Damsgaard, H. L. (2014). Den profesjonelle sosialarbeider. Oslo: Cappelen Damm (s. 5-6, s. 27-32, s. 46-58 og s. 172-181).
Eide, S. B. (2012). Individuelt ansvar og sløvhet i profesjonsutøvelse. Nordic Journal of Applied Ethics, 6(2), 64-79.
Ellingsen, I.T., Levin, I., Berg, B. & Kleppe, L.S. (red) (2015): Sosialt Arbeid: En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1,2,3,5,6,7,8,9,14 og 16 (146 sider)
FN. Verdenserklæringen om menneskerettigheter av 1948. * Lokalisert 03.06.2014: http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
FO (2010). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. * Lokalisert 03.06.2014: https://www.fo.no/yrkesetikk/yrkesetisk-grunnlagsdokument-article227-150.html
Healy, K. (2009). Socialt arbejde i teori og kontekst: En grundbog. København: Akademisk Forlag. Kapittel 8 (s. 200-223). *
Hellesnes, J. (1992). Ein utdana mann og eit dana menneske: Framlegg til eit utvida daningsomgrep. I E. L. Dale (red.). Pedagogisk filosofi. Oslo: Ad Notam Gyldendal (s.79-103) *
Hutchinson, G. S. (2010). Samfunnsarbeid: Mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. Kapittel 1 (s. 11-31). *
Kvello, Ø. (2011). Barn i risiko: Skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 5 (24 sider).
Levin, I. (2004). Hva er sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 3, 4, 6 og 7 (65 sider)
Røkenes, O. H. og Hanssen, P. H. (2015). Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke. (S9-31 og s. 177-192) *
Shulman, L. (2003). Kunsten å hjelpe individer og familier. Oslo: Gyldendal Akademiske forlag. Del I og II (298 sider)
Skærbæk, E. og Lillemoen, L (2013). Verdi og verdighet: Etikk i praksis. I E. Skærbæk og L. Lillemoen (red.). Verdi og verdighet: Etikk i praksis. Oslo: Cappelen Damm AS. (s.11-21)*
Skærbæk, E. (2013). Mer enn en øy. I E. Skærbæk og L. Lillemoen (red.). Verdi og verdighet: Etikk i praksis. Oslo: Cappelen Damm AS. (s.23-38)*
Solstad, A. (2017): Pengene og livet: Økonomisk rådgivning i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 3, 5, 6, 8 og 10 (73 sider)
Varvin, S. (2015). Flukt og eksil. Oslo: Universitetsforlaget. (s.9 - 26). *
Østby, L. (2012). Sånn er de- om kategorisering og samhandling med etniske minoriteter. I B. Berg og T. A. Ask (Red). Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (s.57 - 75). *
Litteratur som er merket med * finner dere i kompendiet for sosialt arbeid.

Psykologi:
Helgesen, L. A. (2017). Menneskets dimensjoner. 3.utgave. Oslo: Cappelen Damm 400 sider.
Ryan, R. M. & Deci E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55, 68-78.

Sosiologi og sosialantropologi:
Brodtkorb, E. og Rugkåsa, M. (red.) (2010) Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Oslo: Gyldendal (Kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (231 sider)
Goffman, Erving (2009/2014): Stigma. Om afvigerens sociale identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 2.udgave. (forord, kap. 2) (130 sider)
Jávo, C. (2010). Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer: Transkulturell forståelse, veiledning og behandling. Oslo: Universitetsforlaget. S. 10-11 og s. 13-53 (42 sider) (K)
Schiefloe, Per Morten (2019): Mennesker og Samfunn. Innføring i sosiologisk forståelse. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 7, 10 (55 + 23 = 78 sider)
Skytte, M. (2019) Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. 3. Utgave. Oslo: Gyldendal. (Kapittel 2) (32 sider) *
Anbefalt:
Frønes, I. og Strømme, H. (2018). Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet. Gyldendal Hele boken (142 s)

Litteratur som er merket med (K) finner dere i kompendiet for sosiologi og sosialantropologi.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk