en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO104_1

Velferdsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Lovgivningsprosessen og juridisk metode

Har kunnskap om relevant juridisk metode
 • Ha kunnskap om rettslige kilder, rettskildefaktorer og lovgivningsprosessen
 • Kunne finne frem, orientere og oppdatere seg i rettslige kilder


Sentrale særlover for sosialt arbeid

Har kunnskap om sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, herunder helse, omsorg, velferd og sosiale tjenester
 • Lov om sosiale tjenester i NAV
 • NAV-loven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Folketrygdloven


Kjenner til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner, minoriteter og samenes rettigheter og særskilte status som urfolk

Kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner, familier og grupper, deriblant samiske brukere
 • Kunne anvende rettsregler ved å beherske saksbehandling og veiledning etter lov om sosiale tjenester i NAV, NAV-loven og deler av folketrygdloven
 • Kunne utarbeide individuell plan og vedtak med hjemmel i relevant regelverkForvaltningsrett

Har kunnskap om sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, forvaltningsrett
 • Ha kunnskap om grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper
 • Ha kunnskap om og kunne anvende de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven
 • Kunne anvende forvaltningsrettens bestemmelser i saksbehandling etter særloverInnsikt i forskningsbasert kunnskap

Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
 • Vurdere rettsvitenskapelig kunnskap og rettspolitiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng.


Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen
 • Anvende rettslige rammer og forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen.

Innhold

Emnet består av fire temaer: (1) Lovgivningsprosessen og juridisk metode, (2) sentrale særlover for sosialt arbeid, (3) forvaltningsrett og (4) innsikt i forskningsbasert kunnskap. Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for juridisk metode og sette studentene i stand til praktisk anvendelse av rettsregler. Velferdsretten og velferdsrettslige regler setter rammer og gir handlingsrom for utøvelse av sosialt arbeid både på individ, gruppe og samfunnsnivå. Kunnskap om saksbehandlingsregler, materielle regler og hvordan man holder seg oppdatert om gjeldende regler er avgjørende for utøvelse av forsvarlig sosialt arbeid.
Etter endt kurs skal studenten ha praktisk kunnskap om å finne frem til aktuelle regler og ferdigheter i bruk av lovbestemmelser. Videre skal studenten kunne oppdatere seg i rettskildene og ha en grunnleggende kjennskap til samspillet mellom regler.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen1/16 timerA - FLovdata
Norsk ordbok
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig arbeidskrav
Obligatorisk krav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.
Skriftlig arbeidskrav: Omfang 800 ord +/- 10 %.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Liv Jorunn Baggegård Skippervik
Faglærer
Turid Bie

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper/ seminar og individuelt med arbeidsoppgaver. Veiledning i grupper.

Åpent for

Alle

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk