en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO103_1

Velferdspolitikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Velferdspolitiske mål og virkemidler
Har kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng
Har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens betydning for sosialt arbeids praksis

Politikk og offentlig velferdsforvaltning
Har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet
Har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor
Har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til allmenn opplysning og politisk rådgivning

Profesjonsutøvelse i velferdsforvaltningen
Kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking
Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud
Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for samiske brukere
Kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i tjenestene
Har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i tjenesteutøvelsen

Innsikt i forskningsbasert kunnskap

Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger
Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen

Innhold

Emnet består av fire temaer: (1) Velferdspolitiske mål og virkemidler, (2) politikk og offentlig velferdsforvaltning, (3) profesjonsutøvelse i velferdsforvaltningen, og (4) innsikt i forskningsbasert kunnskap. Sosionomer er en viktig profesjon i den offentlige velferdsforvaltningens arbeid rettet mot sosiale problemer. Derfor må sosionomer ha kunnskaper om velferdspolitiske mål og virkemidler, om organisering av velferdsforvaltningen, og om politiske og administrative beslutningsprosesser. De må også beherske ulike arbeidsmåter knyttet til offentlig forvaltning.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeseminar/gruppeoppgave
Gruppeseminar/gruppeoppgave: Faglig presentasjon for faglærer og medstudenter i en seminarsamling. Skriftlig innlevering av gruppeoppgave. Faglig innhold og omfang bestemmes av emneansvarlig.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jan Otto Jacobsen

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver og veiledning i grupper og på nett.

Åpent for

Alle

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk