en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO102_1

Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kommunikasjonens og relasjonens betydning

Har kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder som retter seg mot individer, familier, grupper og samfunn
Har kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning
Kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid, og kan veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings, mestrings og endringsprosesser
Har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker
Ressurs- og mestringsperspektivet
Har kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn, unge, voksne og eldre
Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner


Samarbeid, konflikter og konflikthåndtering
Kan planlegge, gjennomføre og lede koordinert og tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester og tjenestenivåer
Kan reflektere over risiko og hvordan håndtere konflikter og redusere faren for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk
Har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon og identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster
Digital kommunikasjon
Har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling
Kan beherske digitale verktøy, herunder har kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi, og kjenner til deres muligheter og begrensninger i sosialt arbeid
Innsikt i forskningsbasert kunnskap
Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger
Kan vurdere vitenskapelig kunnskap i en praktisk sammenheng
Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen

Innhold

Emnet består av fem temaer: (1) Kommunikasjonens og relasjonens betydning (2) ressurs- og mestringsperspektivet, (3) konflikter og konflikthåndtering, (4) digital kommunikasjon, og (5) innsikt i forskningsbasert kunnskap. Sosialt arbeid forutsetter god kommunikasjons- og relasjonskompetanse. Det gjelder arbeid i forhold til individer så vel som grupper, brukere så vel som relevant personell.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/14 dagerA - FAlle.
Omfang: 2500 ord ± 10 %, inkl. innholdsfortegnelse og noter. Referansestil: APA 6th
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeseminar, 75 % nærværskrav
Begge obligatoriske krav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.
1. Gruppeseminar: Faglig presentasjon for faglærer og medstudenter i en seminarsamling.
2. 75 % nærværskrav: Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i undervisningen i ferdighetstreningsgrupper og seminarer. For nærvær mellom 75% og 60% kreves en skriftlig oppgave som må være bestått for å få gå opp til eksamen. Faglærer definerer oppgavens innhold og omfang. Studenter som har et nærvær under 60 % i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ayan Abdi Mohamoud Handulle , Ida Bruheim Jensen

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver, veiledning i grupper og på nett.

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets øvrige kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk