en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSO101_1

Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Introduksjon til faget sosialt arbeid
Har kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag som retter seg mot individer, familier, grupper og samfunn
Har kunnskap om teoretiske perspektiver, erfarings- og brukerkunnskap i sosialt arbeid
Har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Kjenner til fagets vitenskapsteoretiske posisjoner, kunnskapsutvikling og profesjonens samfunnsansvar
  • Kjenner til faget slik det praktiseres i yrkesfeltet (feltbesøk)


Sosiale problemer
Har kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng
Har kunnskap om hvordan klasse, utenforskap, marginalisering og diskriminering påvirker folkehelse og levekår
Har kunnskap om økonomisk rådgivning for å forebygge og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer

Verdier og profesjonsetikk
Har innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid, profesjonsetikk og relevante etiske teorier
Kjenner til menneskers ulike utgangspunkt og sårbarhet, verdier og levemåte
Har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker
Har innsikt i forhold som bidrar til diskriminering og hvordan fremme ikke-diskriminerende praksis og et inkluderende samfunn
Har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet og kan fremme sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte posisjoner
  • Være bevisst på egne verdier og holdninger, og hvordan disse påvirker yrkesutøvelsen
  • Være bevisst på, og kunne kritisk reflektere over faglige og etiske problemstillinger som er relevant for sosialt arbeids praksis


Utøvelse av sosialt arbeid
Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner
Kan vurdere vitenskapelig kunnskap i en praktisk sammenheng
  • Kunne anvende kommunikasjonsferdigheter med fokus på å etablere en god relasjon
  • Kunne anvende styrkeperspektivet, og se etter styrker og muligheter hos den enkelte og i omgivelsene


Innsikt i forskningsbasert kunnskap
Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger

Innhold

Emnet består av fem temaer: (1) Introduksjon til faget sosialt arbeid, (2) sosiale problemer, (3) verdier og profesjonsetikk, (4) utøvelse av sosialt arbeid, og (5) innsikt i forskningsbasert kunnskap. Sosialt arbeid har fokus både på individet og dets kontekst, og en søker en mest mulig helhetlig forståelse av brukers situasjon. Kunnskap om sosiale problemer og hvordan de oppstår er grunnleggende for å forstå sosialt arbeid. Både verdier i faget og personlige verdier påvirker utøvelsen av sosialt arbeid. Det er fokus på ressurser hos personen, i familien og i miljøet. Sosialt arbeid foregår på individ, gruppe og samfunnsnivå. Det vektlegges at studentene kan anvende kunnskap, verdier og ferdigheter i sosialt arbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave, 75 % Nærværskrav
Begge obligatoriske krav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.
1. Skriftlig individuell oppgave: Skriftlig oppgave. Omfang: 1 500 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
2. 75 % nærværskrav: Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i undervisningen i sosialt arbeid gruppene. (ferdighetstrening og feltarbeid). For nærvær mellom 75% og 60% kreves en skriftlig oppgave som må være bestått for å få gå opp til eksamen. Faglærer definerer oppgavens innhold og omfang. Studenter som har et nærvær under 60 % i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Evelyn Sandøy Ottesen

Arbeidsformer

Forelesninger, ferdighetstreningsgrupper/ sosialt arbeidsgrupper, gruppearbeid og feltbesøk

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk