en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSNP22_1

Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Denne praksisperioden er knyttet til kirurgisk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter, kunnskaper og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdende yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten:
 • kan anvende kunnskaper om yrkesetiske verdier og retningslinjer, samt gjeldende lovverk
 • kan anvende kunnskaper om pasienterfaringer og livsfenomener i sykepleien
 • forstår hvordan lidelse og ulike sykdomstilstander skaper ulike behov for sykepleie til pasientene og pårørende
 • kjenner til hvordan sykepleien er organisert, og har kjennskap til sykepleiers rolle i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • har grunnleggende kunnskap om pedagogikk, samhandling, kommunikasjon og pasientsikkerhet, og denne kunnskapens betydning i møte med pasientene, pårørende, medstudenter og medarbeidere
 • forstår hva som påvirker kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan utøve sykepleie i tråd med yrkesetiske verdier og retningslinjer, samt gjeldende lovgivning, og kan reflektere over yrkesetiske og juridiske dilemma
 • kan planlegge, utøve og dokumentere sykepleie i tråd med sykepleieprosessen
 • viser innlevelse og forståelse i møte med pasienter og pårørendes opplevelser og reaksjoner på sykdom og sykdomsbehandling
 • kan utøve ferdigheter i sykepleie i samsvar med gjeldende kvalitetskrav
 • kan informere, undervise og veilede pasienter, pårørende, medstudenter og medarbeidere
 • har medansvar for sykepleien til pasienter og pårørende.
 • kan administrere eget arbeid hensiktsmessig, planlegge, prioritere og delegere sykepleieoppgaver

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan møte pasienter og pårørende med barmhjertighet, omsorg og respekt, og styrke pasientens verdighet
 • kan reflektere over egen omsorgsvilje og omsorgsevne i møte med menneskers ulike opplevelser av, og reaksjoner på, sykdom og lidelse uansett alder, kjønn og etnisitet
 • kan reflektere over yrkesetiske verdier og gjeldende lovgivning i utøvelsen av sykepleien
 • kan reflektere over og være aktiv i sin faglige og personlige utvikling
 • erkjenner eget ansvar for å søke, vurdere og anvende relevant fag- og forskningslitteratur i utøvelse av sykepleie

Innhold

I dette praksisemnet får studenten praksisforberedende undervisning for kirurgisk praksis i regi av Det helsevitenskapelige fakultet (HV), og skal tilegne seg kompetanse som sykepleier i kirurgisk praksis. Praksisstudiet er veiledet og vurdert. Det innebærer at studiet er planlagt og målrettet, og at studenten får jevnlig veiledning, oppfølging og vurdering fra HV og praksisstedet. Organiseringen av veiledningstilbudet og fordelingen av veiledningsoppgaver mellom kontaktsykepleier og lærer avtales og nedfelles i en veiledningskontrakt. Organisert veiledningstilbud er å betrakte som tid i praksis.
Retningslinjer for praksisforberedende undervisning og praksisstudier:
Praksisforberedende undervisning er tilrettelagt av Det helsevitenskapelige fakultet i samarbeid med praksisfeltet og er i forkant av praksis.
Praksisstudiet går over 9 uker med gjennomsnitt 30 timer pr. uke knyttet til praksisstedet. Studentene følger praksisfeltet sin arbeidstid. De følger minimum 60% av kontaktsykepleiers vakter, og innbefatter 2 helger. I løpet av første uke utarbeides det en turnusplan for når studenten skal være til stede i avdelingen. Planen godkjennes av avdelingsykepleier og lærer.
Studenten planlegger og dokumenterer skriftlig sin læringsprosess ut fra læringsutbytte, læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner i praksis. Studenten har rett på jevnlig veiledning/vurdering fra kontaktsykepleier og lærer slik at hun/han blir orientert om sitt kompetansenivå. Vurderingen av studentens kompetanse skjer med utgangspunkt i studieprogrammets læringsutbytte og studentens dokumentasjon av egen læring. Studentens læringsprogresjon vurderes midtveis og ved slutt av praksisperioden. Hensikten er å dokumentere i hvilken grad læringsutbyttet for praksisperioden er nådd. Vurderingen vil også være veiledende for studentens videre studieforløp. Vurderingsresultatet arkiveres ved HV. Studenten får kopi av dette.
Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå praksisperioden, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 3 uker før praksisperiodens slutt. I så fall må studenten vise tilfredsstillende fremgang i løpet av de siste 3 ukene for å bestå. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering vise handling / atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Forkunnskapskrav

BSN150 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget, BSN152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSN153 Legemiddelregning, BSN154 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon, BSN250 Sykepleie til pasient og pårørende - Del A, BSN252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSNP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie, BSNP21 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - medisinsk praksis

Anbefalte forkunnskaper

BSN251 Sykepleie til pasient og pårørende - Del B, BSN253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått praksis framkommer i vurderingsskjema for praksis 5. semester. Dette inkluderer 90 % nærværsplikt i praksis.
Dersom studenten har fravær ut over 10 %, kan Det helsevitenskapelige fakultet etter individuell søknad fra studenten vurdere om forholdene kan legges til rette slik at studiene kan gjennomføres til normert tid. Forutsetningen er at fraværet ikke overstiger 20 % av praksisperioden.
Dersom praksisstudiet avbrytes etter to uker i klinisk praksis, regnes det som et forsøk.
Konsekvenser ved ikke bestått praksis:
Studenter som ikke har fullført og bestått praksisemnet, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1. 100% tilstedeværelse ved praksisforberedende undervisning.
Ad 1: Dersom studenten ikke er tilstede ved praksisforberedende undervisning må studenten, etter nærmere angitt oppgavetekst og retningslinjer, levere inn en skriftlig oppgave. Denne må være levert og vurdert innen de to første ukene. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave mister studenten retten til å gjennomføre praksis.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Hilde Knutsen , Sigrid Grøtteland
Emneansvarlig
Ragnhild Margrete Finnesand Michaelsen
Studiekoordinator
Bodil Bø Våga

Arbeidsformer

Veiledet praksis, praksisrettet undervisning og selvstudium.
Skriftlig dokumentasjon av læringsprosess i forhold til læringsutbytte og utarbeidelse av en sykepleieplan og et refleksjonsnotat.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke pasienter: Medisinsk og kirurgisk felt (BSNP04_1) 10

Åpent for

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS.

Litteratur

Pensumgrunnlaget er BSN150, BSN152, BSN153, BSN154, BSN 250, BSN 252


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk