en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSNBAC_2

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i ulike forskningsmetoder. Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal studenten utvikle evne til akademisk arbeid, faglig fordypning og forskning. I emnet vektlegges videre at studenten skal vise ansvar og selvstendighet i sykepleie til pasienter og pårørende. Forskningsbasert sykepleie skal utøves på en konstruktiv måte. Emnet består av 3 deler: del 1 Bacheloroppgave, del 2 Fordypningspraksis, del 3 Tverrfaglig simulering

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • kan redegjøre for ulike forskningsmetoder og anvendelsen av dem
 • kan begrunne sykepleieutøvelse ut fra fag- og forskningslitteratur

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan utarbeide problemstilling/problemformulering med relevans for sykepleierens oppgaver og funksjon
 • kan anvende relevant forskningsmetode i forhold til valgt problemstilling/problemformulering
 • kan diskutere og anvende egne forskningsfunn i sykepleiepraksis
 • kan utøve faglig forsvarlig sykepleie
 • kan samarbeide tverrfaglig og tverretatlig for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud til pasient og pårørende

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan ivareta sykepleierens selvstendige funksjon i helsetjenesten
 • kan reflektere kritisk over sykepleieutøvelse til pasienter og pårørende
 • kan ivareta sitt profesjonelle ansvar for å innhente og anvende forskningsresultater i sykepleieutøvelsen
 • kan identifisere områder i sykepleie som krever kvalitetsforbedring, faglig utvikling og forskning

Innhold

Innhold
Del 1 Bacheloroppgave
Å skrive en litteraturbasert oppgave
Kvalitative metoder
Kvantitative metoder
Metasyntese og litteraturoversikt
Strategier for databasesøk
Studenten(e) skal utarbeide en bacheloroppgave innen sykepleiefaget der teoretiske perspektiver inngår og forskningsmetode anvendes.
Bacheloroppgaven er litteraturbasert. Det gis mulighet til å velge empirisk undersøkelse, men da etter søknad til emneansvarlig.
Oppgaven kan skrives (a) individuelt (etter søknad til emneansvarlig) eller (b) to personer sammen.
Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner veileder for den enkelte bacheloroppgave. Det gis inntil 4 veiledningstimer pr bacheloroppgave. Studentene har selv ansvar for å avtale veiledningstid. I tillegg tilbys 2 gruppeveiledninger. Hensikten med gruppeveiledningen er å presentere egne prosjekt for hverandre samt vurdere kritisk eget og andres arbeid.
Del 2 Fordypningspraksis - 6 uker (180 t)
I fordypningspraksis fokuseres det på studentens ansvarlighet og selvstendige funksjon som sykepleier. Gode samarbeidsevner og evne til kritisk vurdering av sykepleieutøvelse vektlegges også i denne praksisen.
Studentene fordeles etter nærmere retningslinjer på følgende praksisområder:
A: Kommunehelsetjenesten
B: Spesialisthelsetjenesten
C: Annen praksis med sykepleiefaglig relevans
Praksisperioden er veiledet og vurdert. Studenten utarbeider læringsmål for praksisperioden med utgangspunkt i:
 • Praksisstedets egenart
 • Egne læringsbehov
 • Relevante læringsutbytter knyttet til emnet

Læringsmålene godkjennes av praksislærer. Målene sendes lærer innen utgangen av første praksisuke. Ved ikke godkjente læringsmål for fordypningspraksis får ikke studentene fullføre praksisen.
For å bestå fordypningspraksis må fordypningspraksis og egenevaluering av læringsmålene bli vurdert til bestått. Studentens evaluering skal ta utgangspunkt i de godkjente læringsmålene for fordypningspraksis.
Studenten følger praksisplassens arbeidstid med gjennomsnittlig 30 timer pr uke. Turnusplan godkjennes av avdelingssykepleier og praksislærer i løpet av første praksisuke. Det er krav om 90 % nærværsplikt.
Dersom studenten i praksis har dokumentert fravær ut over 10 %, kan Det helsevitenskapelige fakultet etter søknad fra studenten, vurdere om forholdene kan legges til rette slik at studiene kan gjennomføres til normert tid. Forutsetningen for å søke om dette, er at fraværet totalt ikke overstiger 20 % av praksisperioden.
Del 3 Tverrfaglig simulering
Dagen omhandler tverrfaglig simulering med medisinerstudenter og lærlinger ved ambulansetjenesten. Dagen organiseres over høst- og vårsemesteret.
Studenten har selv ansvar for å kontakte faglærer ved fravær på tverrfaglig simuleringsdag. Ved ikke tilstedeværelse gis nytt tilbud på et nærmere angitt tidspunkt.

Forkunnskapskrav

For å få godkjent prosjektplanen og få levere bacheloroppgaven, samt ta fordypningspraksis, må alle forutgående teori- og praksisemner være bestått.

Det vil være mulig å gjennomføre tverrfaglig simuleringsdag uten at forkunnskapskravene er oppfylt.

Eksamen/vurdering

Bacheloroppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/11 A - FAlle.
Fordypningspraksis0/16 ukerBestått - Ikke beståttAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1. Innlevert prosjektplan til bacheloroppgaven
Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
Ved ikke godkjent prosjektplan, får studenten ikke levere bacheloroppgaven

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Elisabeth Jonassen Harbin
Studiekoordinator
Bodil Bø

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium, simulering, praksisstudier, refleksjonsnotat og digitale læringsverktøy.

Åpent for

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres
på Canvas senest innen semesterstart.
Friberg; F. (red) (2012). Dags før uppsats. Lund: Studentlitteratur AB
Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
Drageset, S., & Ellingsen, S. (2009). Forståelse av kvantitativ helseforskning - en introduksjon og oversikt. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5 (2), 100-113.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk