en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSA260_1

Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet inngår som del av bachelorstudiet i journalistikk, samt valgfri fordypningsretning i samfunnssikkerhet ved bachelorstudiet i sosiologi og i statsvitenskap.
Målet med dette emnet er å belyse sammenhengene mellom sikkerheten i samfunnet og bærekraftig utvikling med særlig vekt på klimaendringer.
Emnet belyser hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer, og hvordan arbeid med sikkerhet i samfunnet og arbeid med bærekraftig utvikling gjensidig kan påvirke hverandre.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved avslutning av emnet skal studentene ha kunnskaper om:
  • sentrale begrep i samfunnssikkerhet, herunder begrepene risiko, sikkerhet, sårbarhet og robusthet
  • sentrale elementer i bærekraftig utvikling og klimaendringer
  • hvordan arbeid med sikkerhet i samfunnet og bærekraftig utvikling gjensidig kan påvirke hverandre
  • hvordan dilemmaer, usikkerhet og utfordringer i samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling påvirker arbeidet med samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling

Ferdigheter
Ved avslutning av emnet skal studentene kunne:
  • drøfte aktuelle problemstillinger i samfunnssikkerhet, bærekraftig utvikling og klimaendringer hver for seg og sett i sammenheng.
  • anvende kunnskapskonstruksjoner som preger samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling og metoder som benyttes i arbeidet i de to områdene.
  • reflektere kritisk om samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom disse

Generell kompetanse
Ved avslutning av emnet skal studentene ha:
  • tilegnet seg grunnleggende innsikt i samfunnsvitenskapenes rolle og betydning i de aktuelle fagområdene
  • utviklet økt forståelse for systematisk bruk av samfunnsvitenskapelig innsikt for å analysere forholdet mellom samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling

Innhold

Sentrale begreper:
Risiko, sårbarhet, trusler, robusthet, samfunnssikkerhet, bærekraftig utvikling, FN's bærekraftsmål, klimaendringer, klimarisiko, klimatilpasning, ekstremvær, disaster risk reduction (DRR), planetary boundaries, antropocen, Parisavtalen.
Følgende temaer vil bli belyst:
- Globale utviklingstrekk - drivkrefter og framtidsperspektiver som påvirker bærekraftig utvikling
- Status i arbeidet med samfunnssikkerhet, bærekraftig utvikling og klimaendringer nasjonalt og internasjonalt
- Framtidens katastrofer; ekstremvær, klimaflyktninger, befolkningsvekst, ressursknapphet, planetary boundaries
- Disaster risk reduction (DRR) i forhold til klimaendringer
- DRR og samfunnsplanlegging, herunder: bærekraftig utvikling, klimaendringer og klimatilpasning, energibruk i samfunnet, organisatorisk utfordringer (samstyring) og forebyggende samfunnssikkerhet
· Dilemmaer og eventuelle motsetninger mellom samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling.
Det vil bli lagt vekt på grunnleggende begrepsforståelse, helhetsforståelse knyttet til risiko, sikkerhet, bærekraftig utvikling og klimaendringer og evne til kritisk vurdering av utviklingstrekk

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BSS230 Politikk og risiko

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - F
Eksamen er digital (INSPERA). Ta med egen PC på eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering
Obligatorisk gruppeinnlevering av pensumsammendrag i slutten av februar (godkjent/ikke godkjent).
Innlevering av gruppebasert prosjektoppgave (saksfremlegg). Oppgaven leveres ut på første forelesning og strekker seg over tre måneder (godkjent/ikke godkjent).
Begge gruppeoppgavene må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Nitter
Instituttleder
Tore Markeset
Faglærer
Odd Einar Falnes Olsen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og diskusjoner, obligatorisk innleveringsoppgave (saksfremlegg).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BSS260_1) 10

Åpent for

Bachelorstudier i sosiologi, statsvitenskap, økonomiske fag, media, kunst og kulturstudier samt studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS som er tatt opp på sikkerhetsrelaterte bachelorprogram.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk