en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSA250_1

Kriser og samfunnssikkerhet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av samfunnssikkerhetsbegrepet, hva kriser er, hvordan kriser kan oppstå og hvordan de kan håndteres.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved avslutning av emnet skal studentene ha kunnskaper om:
 • Samfunnssikkerhet (begrepet, relasjon til andre sikkerhetsbegreper, kriterier for påkjenninger og trusler i relasjon til samfunnssikkerhet, samt verdivalg og dilemmaer i forhold til samfunnssikkerhet).
 • Ulike typer kriser, både natur- og samfunnsskapte kriser.
 • Hva som kjennetegner ulike typer kriser i samfunnet, hvordan kriser kan oppstå, hvordan de omtales i media, og hvordan de kan håndteres.
 • Ansvarsforhold og erfaringer med planlegging, samordning og håndtering av krisesituasjoner.
 • Sammenhengene mellom det forberedende arbeidet og evnen til å håndtere en krise.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studentene ha økt sine ferdigheter til å:
 • Vurdere utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet.
 • Vurdere samfunnssikkerhet i forhold til andre sikkerhetsrelaterte begreper.
 • Vurdere relevant krisehåndtering i forhold til ulike typer kriser.
 • Forklare sammenhengene mellom ulike typer kriser og samfunnets organisering for å håndtere dem.
 • Identifisere og analysere dilemmaer i krisehåndtering.

Generell kompetanse
Ved avslutning av emnet skal studentene ha generell kompetanse
 • i forhold til hva samfunnssikkerhet innbefatter.
 • om ulike typer kriser som kan ramme samfunnet.
 • om sentrale teorier om krisehåndtering spesielt på samfunns- og organisasjonsnivå.

Innhold

Emnet bygger på teorier om samfunnssikkerhet, om krise og krisebegrepet og om organisasjoner som skal håndtere kriser. Temaer vil blant annet omfatte utvikling av vår forståelse av begrepet samfunnssikkerhet, kjennetegn ved ulike typer kriser, dilemmaer i samfunnssikkerhet og i krisehåndtering, samt organisering av kriseberedskap og krisehåndtering. Samspillet mellom media og krisehåndterere vil også bli belyst. I emnet vil det legges vekt på eksempler og caser både i undervisningen og i gruppearbeid.
Sentrale begreper: Samfunnssikkerhet, krise, beredskap, krisehåndtering, dilemmaer i samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales, men er ikke et krav, at studenter som tar BSA250 har gjennomført BSA230 (Politikk, beslutninger og risiko).

Eksamen/vurdering

En gruppebasert prosjektoppgave og en eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En gruppebasert prosjektoppgave2/528 timerA - F
Digital skoleeksamen3/5 A - FIngen hjelpemidler tillatt
En gruppebasert prosjektoppgave (2/5 av karakter) og 3-timers digital skoleeksamen med eksamensvakt, uten noen tillatte hjelpemidler (3/5 av karakter).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristin Sørung Scharffscher
Faglærer
Eivind Lars Rake
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Undervisningen vil være lagt opp som forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og diskusjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kriser og samfunnssikkerhet (BSS250_1) 10

Åpent for

Bachelorstudier i sosiologi, statsvitenskap, økonomiske fag, media, samt studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS som er tatt opp på sikkerhetsrelaterte bachelorprogram.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk