en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSA240_1

Sårbarhet og teknologisk utvikling

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hensikten med emnet er å gi studentene en grunnleggende forståelse av samfunnsfaglige teorier om teknologisk utvikling, samt hvordan teknologiske utviklingsprosesser kan bidra til et mer effektivt og sikrere samfunn, men også nye trusler og risikoer.
Kurset skal også gi studentene en innføring i sikkerhetsutfordringer innen konkrete teknologiområder som IKT, infrastruktur og oljevirksomheten, samt hvordan myndighetene kan møte og håndtere disse utfordringene gjennom ulike tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne forventes det at studentene skal ha kunnskap om:
 • ulike samfunnsfaglige perspektiver og begrep som kan brukes til å forstå og analysere teknologisk utvikling
 • samspillet mellom teknologier og samfunn
 • sentrale kjennetegn ved teknologier som bidrar til å øke eller redusere sårbarhet og risiko i samfunnet
 • etiske dilemma i utvikling og bruk av teknologi i forhold til sårbarhet og risiko
 • styringsutfordringer og reguleringsmuligheter i utviklingen av ulike teknologier

Ferdigheter
Etter kurset skal studentene:
 • kunne analysere hvordan ulike aspekt ved teknologiske endringsprosesser og teknologier kan bidra til ulike former for sårbarheter og samfunnsrelaterte sikkerhetsutfordringer
 • kunne analysere hvordan slike sikkerhetsutfordringer kan møtes og håndteres gjennom ulike virkemiddel for styring og regulering av teknologi og teknologiske endringsprosesser

Generell kompetanse
Kurset gir generell kompetanse i å forstå og analysere teknologiske endringsprosesser ved hjelp av samfunnsmessige begreper og teori. Studentene skal ha tilegnet seg innsikt i hvordan teknologisk endring kan bidra til nye sikkerhetsutfordringer, og hvordan myndighetene kan møte disse gjennom ulike tiltak og reguleringsformer.

Innhold

Emnet tar opp teorier om teknologisk utvikling, sårbarhet og samfunnsikkerhet. Temaer er hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker den teknologiske utvikling, og hvordan teknologisk endring bidrar til å skape ulike samfunnsrelaterte sikkerhetsutfordringer. Kurset vil ta for seg sårbarhetsutfordringer knyttet til spesifikke teknologiområder som f.eks. IKT, infrastruktur og oljevirksomheten. Kurset vil også gå inn på ulike styrings- og reguleringsutfordringer knyttet til den teknologiske utvikling, samt hvordan disse kan møtes gjennom ulike former for reguleringstiltak.
Kurset tar spesifikt for seg følgende generelle temaer:
 • samfunnsmessige faktorer som påvirker teknologisk utvikling
 • samfunnsfaglige teorier som kan forklare teknologisk endring
 • hvordan teknologisk utvikling kan endre gamle og skape nye trusler og risikoer
 • dilemma og etiske utfordringer i teknologisk utvikling og sårbarhet
 • deltakelse, regulering og styringsutfordringer i den teknologiske utvikling

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BSS230 Politikk og risiko

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamen er digital (INSPERA).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppebasert innlevering av 1 kronikk
Gruppebaserte studentpresentasjoner.
Gruppebasert innlevering av kronikk.
Begge aktivitetene, inkludert godkjenning av disse, er nødvendige for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Henrik Kvadsheim
Faglærer
Preben Hempel Lindøe
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og diskusjoner, innlevering av obligatorisk kronikk under veiledning av masterstudenter, obligatoriske gruppepresentasjoner ved studenter

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sårbarhet og teknologisk utvikling (BSS240_1) 10

Åpent for

Studenter oppmeldt i bachelorprogram i sosiologi, statsvitenskap, økonomiske fag, media samt studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS som er tatt opp på sikkerhetsrelaterte bachelorprogram

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk