en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSA230_1

Politikk, beslutninger og risiko

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av hvordan risiko håndteres i organisasjoner og ulike samfunnsmessige sammenhenger. Emnet legger spesielt vekt på å presentere ulike perspektiver på beslutningstaking og hvordan karakteristika ved beslutningsprosesser kan påvirke håndteringen av risiko. Emnet gir en presentasjon av tematikk og sentrale begreper innenfor samfunnsikkerhetsfeltet. Herunder legges det vekt på å gi en innføring i hvordan historiske og politiske forhold har bidratt til å påvirke myndighetenes prioritering og organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet. Emnet går også gjennom sentrale prinsipper og dilemmaer knyttet til planlegging, koordinering, regulering og ivaretakelse av risiko- og samfunnssikkerhetsarbeidet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
  • Etter fullført emne forventes det at studentene skal ha kjennskap til ulike perspektiver på beslutningstaking, og hva som skiller disse perspektivene fra hverandre. Studentene skal kjenne til hva som inngår i myndighetenes risiko- og samfunnssikkerhetsarbeid, samt hva slags historiske føringer, politiske valg og dilemmaer som ligger til grunn for dagens samfunnsikkerhetsarbeid. Videre skal studentene kjenne til ulike utfordringer i beslutning- og planleggingsprosesser der risiko- og samfunnssikkerhet inngår, hvordan samfunnsikkerhetsarbeidet er organisert av myndighetene, og hva slags rolle tilsyn og regulering har i myndighetenes håndteringen av risiko og samfunnssikkerhet.

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studentene kunne
  • gjøre rede for, og anvende ulike perspektiver på organisatorisk og sosialt forankrete beslutningsprosesser på situasjoner der risiko og sikkerhet inngår som sentrale beslutningsvariabler
  • gjøre rede for hvordan ulike former for deltakelse, dialog og samhandling kan bidra i risikofylte og sikkerhetsrelaterte beslutnings- og planleggingsprosesser
  • gjøre rede for sentrale dilemma i risikofylte beslutnings- og planleggingsprosesser
  • gjøre rede for politiske, institusjonelle og regulerende betingelser som påvirker håndteringen av risiko og samfunnssikkerhet
  • gjør rede for hvordan risiko- og sikkerhetsbegrepet historisk sett har inngått i den nasjonale sikkerhetspolitiske tenkning

Generell kompetanse
  • Kurset gir videre en generell kompetanse i å forstå og analysere beslutnings- og planleggingsprosesser, og spesielt der risiko og samfunnssikkerhet inngår. Studentene skal også ha tillegnet seg en generell innsikt i hvordan dagens samfunnssikkerhetsarbeid er bygget opp og ivaretas av myndighetene. Herunder skal studentene forstå og kunne diskutere sentrale utfordringer og dilemmaer i myndighetens organisering og oppfølging av samfunnssikkerhet og ulike risikoutfordringer.

Innhold

Emnet gir studentene en innføring i hvordan risiko håndteres i organisasjoner og ulike samfunnsmessige sammenhenger. Emnet legger spesielt vekt på å presentere ulike perspektiver på beslutningstaking og hvordan karakteristika ved beslutningsprosesser kan påvirke håndteringen av risiko.
Emnet gir en presentasjon av tematikk og sentrale begreper innenfor samfunnsikkerhetsfeltet. Det omfatter begreper som risiko, sikkerhet, sårbarhet og tillit. Det legges spesiell vekt på hvordan historiske premisser og politiske forhold har bidratt til å påvirke myndighetenes forståelse, prioritering og organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet. Emnet går også gjennom sentrale prinsipper og dilemmaer knyttet til dagens planlegging, koordinering, regulering og ivaretakelse av risiko- og samfunnssikkerhetsarbeidet. Avslutningsvis gir emnet en innføring i hvordan framveksten av velferdsstaten og ulike forsikringsregimer kan forstås i lys av et samfunnsmessig risikodelingsperspektiv.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - F
Ingen hjelpemidler er tillatt.
Eksamen er digital (Inspera).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgave
Gruppeoppgaven vurderes som godkjent/ikke godkjent. Man må få godkjent oppgaven for å få avlegge eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Henrik Kvadsheim
Faglærer
Odd Einar Falnes Olsen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger (12 x 2 timer), gruppearbeid, diskusjoner, innleveringsoppgave under veiledning fra masterstudenter

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Politikk og risiko (BSS230_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk