en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV360_1

Arbeidsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Arbeidsrett er et juridisk fag som gir kunnskaper om hva som er rett og galt mellom partene i arbeidslivet.
Det viktigste er:
  • Hvilke rettigheter en arbeidstaker har
  • Hva en arbeidsgiver kan forlange av sine ansatte.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene:
Kunnskaper
Studenten skal:
  • ha kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter.
  • ha kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver.
  • ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har.

Ferdigheter
Studenten skal:
  • kunne identifisere og drøfte arbeidsrettslige problemstillinger innen den individuelle arbeidsretten.
  • kunne foreta en kritisk vurdering av arbeidsrettslige spørsmål.

Innhold

Emnet starter med en kort innføring i de sentrale rettskildene i arbeidsretten. Målet er å gi studentene innsikt i hva en kan /skal legge vekt på når en skal løse arbeidsrettslige spørsmål.
Deretter går en inn på den individuelle arbeidsretten. Det legges stor vekt på hvordan en arbeidsavtale kommer i stand og hvordan den opphører. Deretter konsentrerer vi oss om de ufravikelige reglene om hva en arbeidskontrakt kan inneholde, det vil si reglene i arbeidsmiljøloven, reglene i ferieloven, reglene i de ulike diskrimineringslovene med mer. Etter dette er temaet opphør av arbeidskontrakter, altså reglene om oppsigelser, avskjed, suspensjon med mer.Det vil også gitt en kort innføring i kollektiv arbeidsrett.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FLovdata
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Tariffavtaler uten kommentarer.
Det gis tilgang til lovdata.no eksamensmodus på eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgave 1, Obligatoriske oppgave 2
De to obligatoriske innleveringsoppgavene må være godkjent for å avlegge eksamen. Informasjon om obligatoriske undervisningsaktiviteter vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Svein Erik Høie
Faglærer
Svein Erik Høie
Studieprogramleder
Lana Bubalo

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid med oppgaver og seminarer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Arbeidsrett for samfunnsfag (BSS270_1) 10

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk