en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV350_1

Tingsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I tingsretten behandles reglene og prinsippene som gjelder for ulike formuerettigheter i ting som formuesgode. Emnet er orientert mot fast eiendoms rettsforhold. De tingsrettslige reglene om sameie, servitutter, naboforhold og hevdserverv står sentralt i emnet.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskap
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal ha kunnskaper om:
  • fast eiendom og fast eiendoms grenser
  • eiendomsrett og begrensede rettigheter i fast eiendom
  • hvordan eiendomsrett og begrensede rettigheter erverves
  • reglene om hevd og alders tids bruk
  • reglene om sameie-, servitutt- og naboforhold
  • reglene om allemannsrett

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal:
  • kunne gjøre rede for og anvende tingsrettslige normer.
  • kunne gjennomføre teoretiske og praktiske analyser og drøftelser av tingsrettslige spørsmål, og gjennom slike analyser og drøftelser vise fullgode metodiske og materielle ferdigheter innen emnet.
  • kunne gjennomføre rettspolitiske analyser og vurderinger av tingsrettslige spørsmål.

Innhold

I tingsretten behandles reglene og prinsippene som gjelder for ulike formuerettigheter i ting som formuesgode.
En ting er et formuesgode. Som ting regnes både fast eiendom og løsøre. Særlig formuesgodet fast eiendom behandles i emnet. Fast eiendoms grenser er et sentralt tema.
Blant formuerettighetene behandles især eiendomsrett og begrensede rettigheter i fast eiendom. Hvordan eiendomsrett og begrensede rettigheter erverves, er tema som behandles i emnet.
De tingsrettslige reglene om sameie, servitutter og naboforhold utgjør sentrale deler av emnet.
Emnet omhandler også reglene om hevdserverv av eiendomsrett eller bruksrett i ting. Reglene om alders tids bruk berøres også.
Reglene om allemannsrett behandles også.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FLovdata
Lovsamling og særtrykk av lover.
Ordbok.1)
Det gis tilgang til Lovdatas eksamensmodus under eksamen.
1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering 1, Obligatorisk innlevering 2
For å kunne avlegge eksamen i emnet må to obligatoriske innleveringsoppgaver være godkjente. Ved semesterstart kunngjøres innleveringsfristene på Canvas. Informasjon om de obligatoriske innleveringsoppgavene vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roger Stelander Magnussen
Faglærer
Roger Stelander Magnussen
Studieprogramleder
Lana Bubalo

Arbeidsformer

Den enkelte student forventes å nedlegge 250 til 300 arbeidstimer i emnet. Forelesninger, seminar og oppgavegjennomgang utgjør om lag 50 timer samlet. Hvordan timene fordeles vil fremgå av timeplanen og/eller Canvas ved semesterstart. De resterende timene medgår til studentens egne forberedelser til og repetisjoner etter forelesningene og seminarene, arbeidet med de to obligatoriske innleveringsoppgavene, selvorganisert gruppearbeid og selvstudium.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk