en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV350_1

Tingsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I tingsretten behandles reglene om ulike formuerettigheter - eiendomsrett og begrensede rettigheter - i ting som formuesgode. Med ting forstås fast eiendom og løsøre. Emnet er orientert mot fast eiendoms rettsforhold. De tingsretttslige reglene om sameie, servitutter, naboforhold og hevdserverv står sentralt i emnet.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal ha kunnskaper om:
 • sentrale tingsrettslige begrep.
 • hva formuesgoder og formuerettigheter er, hvordan det sondres mellom ulike typer formuesgoder og ulike typer formuerettigheter, hvorfor det sondres og sondringenes rettslige betydning.
 • eiendomsrettsbegrepet.
 • hvordan eiendomsrett og begrensede rettigheter erverves.
 • fast eiendoms grenser, herunder så vel mellom- og yttergrenser i horisontalplanet som eiendomsrettens utstrekning i vertikalplanet.
 • reglene som regulerer sameieforhold.
 • reglene som gjelder for servitutter.
 • reglene i naboretten.
 • reglene om hevd og alders tids bruk.
 • reglene om allemannsrett.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal:
 • kunne gjøre rede for sentrale tingsrettslige begreper.
 • kunne gjøre rede for og anvende tingsrettslige regler og prinsipper på en juridisk presis og forsvarlig måte.
 • kunne gjennomføre teoretiske og praktiske analyser og drøftelser av tingsrettslige spørsmål, og gjennom slike analyser og drøftelser vise fullgode metodiske og materielle ferdigheter innen emnet.
 • kunne gjennomføre rettspolitiske analyser og vurderinger av tingsrettslige spørsmål.

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal:
 • kunne formidle tingsrettslig kunnskap og faglig forståelse på en rettslig presis, nyansert, saklig og selvstendig måte i muntlige og skriftlige fremstillinger.
 • kunne identifisere, analysere, drøfte og ta stilling til teoretiske og praktiske tingsrettslige spørsmål med grunnlag i juridisk metode.
 • kunne resonnere rettspolitisk rundt tingsrettslige spørsmål.

Innhold

I tingsretten behandles reglene om ulike formuerettigheter - eiendomsrett og begrensede rettigheter - i ting som formuesgode. Med ting forstås fast eiendom og løsøre. Emnet er orientert mot fast eiendoms rettsforhold.
Formuesgodet fast eiendom beskrives i emnet. Fast eiendoms grenser er et sentralt tema. Så vel mellom- og yttergrenser i horisontalplanet som eiendomsrettens utstrekning i vertikalplanet, behandles.
I emnet gis det en oversikt over sentrale (tingsrettslige) regler om hvordan formuerettigheter kan stiftes, endres, overføres, bringes til opphør eller bortfalle. Videre behandles sentrale regler om utvalgte typer formuerettigheters innhold og omfang. Særlig eiendomsrett og begrensede rettigheter i fast eiendom står sentralt.
De tingsrettslige reglene om sameie, servitutter og naboforhold utgjør sentrale tema. I emnet tingsrett behandles reglene om rettsforholdet mellom ulike rettighetshavere i utvalgte rettighetsforhold, herunder: 1) rettsforholdet mellom to eller flere som eier en ting sammen (sameieforhold), 2) rettsforholdet mellom eieren av en fast eiendom og den som innehar en begrenset bruksrett som ikke er total (servituttforhold) og 3) rettsforholdet mellom eiere av naboeiendommer (naboforhold). Tematisk behandles blant annet reglene om adgangen til - og rettslige begrensninger i adgangen til - å råde over formuesgodet. Rettsvirkningene av rådighetsoverskridelser behandles også.
Emnet omhandler også reglene om hevdserverv av eiendomsrett eller bruksrett i ting. Reglene om alders tids bruk berøres også.
Reglene om allemannsrett behandles også.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FLovsamling og særtrykk av lover.
Ordbok.1)
1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering 1, Obligatorisk innlevering 2
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Antall og leveringsfrist angis ved semesterstart. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roger Stelander Magnussen , Ola Johan Settem
Faglærer
Roger Stelander Magnussen , Gunnar Ketil Eriksen, Mats Humberset
Studieprogramleder
Lana Bubalo
Studiekoordinator
Ola Johan Settem

Arbeidsformer

Forelesninger, seminardeltakelse og obligatoriske innleveringsoppgaver.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS sitt evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk