en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV340_1

Selskapsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir oversikt over sentrale selskapsrettslige spørsmål med hovedfokus på transaksjoner.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
 • Studentene skal ha oversikt over problemstillinger knyttet til valg av selskapsform, grunnprinsippene i selskapsretten og hvordan selskap styres.
 • Studentene skal ha oversikt over samspillet mellom skatte-, regnskaps- og selskapsretten.
 • Studentene skal ha grundig innsikt i reglene om transaksjoner og konsekvenser ved valg av transaksjonsform.
 • Studentene skal kunne anvende de grunnleggende prinsippene i selskapsretten for å løse enhver selskapsrettslig problemstilling, herunder hensynet til å beskytte kreditorer og mindretallsaksjonærer.

Innhold

Emnet gir oversikt over selskapslovgivningens formål, og organisatoriske krav til de ulike selskapsformer og selskapsmedlemmenes rettsstilling. Kurset vil ha et transaksjonsfokus. Det gis en grundig innføring i problemstillinger knyttet til egenkapitaltransaksjoner, herunder:
 • Fusjon
 • Fisjon
 • Utbytte
 • Konsernbidrag
 • Erverv og overdragelse av egne aksjer
 • Stiftelse og kapitalforhøyelse
 • Oppløsning og kapitalnedsettelse
 • Omdanning

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes at studenten har grunnleggende regnskapsforståelse.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Lovdata
Lovsamling
Ordbok.1)
Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.
Eksamen kan bli avholdt før ordinær eksamensperiode.
1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Benn Folkvord
Studiekoordinator
Ola Johan Settem

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver.
Forventet arbeidsbelastning er 280 timer, hvordan arbeidsbelastningen fordeles mellom forelesning, arbeid med oppgaver og lesing er opp til hver enkelt.
Emnet streames ikke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Selskapsrett (MØA230_1) 10
Selskapsrett (MRR130_1) 10

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020

Historikk