en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV340_1

Selskapsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Oversikt over sentrale selskapsrettslige tema.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Studentene skal ha oversikt over problemstillinger knyttet til valg av selskapsform, grunnprinsippene i selskapsretten og hvordan selskap styres. Studentene skal ha oversikt over samspillet mellom skatte-, regnskaps- og selskapsretten. Studentene skal ha grundig innsikt i reglene om transaksjoner og konsekvenser ved valg av transaksjonsform.
Ferdigheter:
Studentene skal kunne anvende de grunnleggende prinsippene, herunder hensynet til å beskytte kreditorer og mindretallsaksjonærer, i selskapsretten for å løse enhver selskapsrettslig problemstilling.
Generell kompetanse:
Studentene skal ha grunnleggende forståelser for reglene om styring og omorganisering av selskap.

Innhold

Emnet gir oversikt over selskapslovgivningens formål og organisatoriske krav til de ulike selskapsformer og selskapsmedlemmenes rettstilling. Kurset vil ha et transaksjonsfokus. Det gis en grundig innføring i problemstillinger knyttet til egenkapitaltransaksjoner, herunder: - Fusjon - Fisjon - Utbytte - Konsernbidrag - Erverv og overdragelse av egne aksjer - Stiftelse og kapitalforhøyelse - Oppløsning og kapitalnedsettelse - Omdanning

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes at studenten har grunnleggende regnskapsforståelse.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Lovdata
Lovsamling
Ordbok.1)
Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.
Eksamen kan avholdes før ordinær eksamensperiode.
1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Benn Folkvord
Studiekoordinator
Ola Johan Settem

Arbeidsformer

Forelesninger og gjennomgang av oppgaver.
Kurset streames ikke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Selskapsrett (MØA230_1) 10
Selskapsrett (MRR130_1) 10

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studenteevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til evalueringssystemet til Handelshøgskolen ved UiS. 

Litteratur

Pensum
Selskapsrett, Geir Woxholth, Gyldendal akademisk, siste utgave.
Egenkapitaltransaksjoner, Den norske Revisorforeningen, siste utgave.
Støttelitteratur
Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, Mads Andenæs, siste utgave
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk