en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV330_1

Rettskultur og komparativ rett

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


De siste årene har den norske rettskulturen vært under stort press. Dette skyldes i stor grad de internasjonale forpliktelsene som studentene lærer mer om i emnene Rettsstat og menneskeretter og NIRI i dette semesteret. Disse fører med seg til dels vesentlige endringer så vel for den norske som de andre rettskulturene som har inngått de samme internasjonale forpliktelsene. I BRV330 skal man først lære om norsk, engelsk, amerikansk, fransk og tysk rettskultur og hvordan de har blitt som de er i dag, og videre hvilke utfordringer disse rettskulturene står overfor i dag med tanke på de internasjonale forpliktelsene de har gått inn i.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha fullført emnet forventes det at studentene har tilegnet seg følgende:
1. Innen emnets del om Rettskultur
 • Kunnskap om rett som kultur
 • Kunnskap om dannelsen av rettskulturer
 • Kunnskap om møtet mellom rettskulturer
 • Kunnskap om rettskultur og resepsjon av rett
 • Kunnskap om en rettskulturs ulike nivå etter Kaarlo Tuori sin modell

2. Innen emnets del om Komparativ rett - den engelske, amerikanske, franske og tyske rettskulturen
 • Kunnskap om karakteristika ved og skillet mellom common law- og civil law-tradisjonene
 • Kunnskap om den engelske rettskulturen
 • Kunnskap om den amerikanske rettskulturen
 • Kunnskap om den franske rettskulturen
 • Kunnskap om den tyske rettskulturen
 • Kunnskap om de utfordringer som EU-retten og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen stiller den engelske rettskulturen, den franske rettskulturen og den tyske rettskulturen overfor.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal være i stand til:
 • Å forklare og diskutere hvordan en rettskultur er satt sammen av de rettskulturelle faktorene konfliktløsning, normproduksjon, rettferdsideal, juridisk metode, profesjonalisering og internasjonalisering.
 • Å forklare og diskutere karakteren av disse rettskulturelle faktorene i den norske, engelske, amerikanske, franske og tyske rettskulturen.
 • Å kunne forklare og diskutere pågående endringer i disse rettskulturelle faktorene, og relatere disse endringene til rettens ulike nivå.

Innhold

I faget BRV 330 Rettskultur og komparativ rett skal studentene (1) få kunnskap om hva en rettskultur er, og hvordan den blir formet og omdannet gjennom møte med rettskulturelt gods fra andre rettskulturer. Det vil være et særlig fokus på de seks rettskulturelle elementene konfliktløsning, normproduksjon, rettferdsideal, juridisk metode, profesjonalisering og internasjonalisering. Deretter skal studentene (2) få kunnskap om den engelske, amerikanske, tyske og franske rettskulturen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/128 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave
Det er en obligatorisk innleveringsoppgave i emnet. Denne må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars August Hafting Kvestad , Bjarte Ravndal
Faglærer
Lars August Hafting Kvestad

Arbeidsformer

Forelesninger og obligatorisk innleveringsoppgave. Det er forventet at kandidatene legger ned rundt 120-150 arbeidstimer i emnet. Av dette går rundt 20 timer til forelesninger og annen organisert undervisning, arbeid i grupper i 30 timer og 70 timer selvstudium og forberedelse til undervisning. Det regnes endelig med rundt 30 arbeidstimer til obligatorisk kursoppgave og hjemmeeksamen.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt sin tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk