en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV320_1

Juridisk metode II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Juridisk metode II tar sikte på å gi studentene en forståelse for hvordan jurister tar standpunkt til rettsspørsmål - hva de bygger på, og hvordan de argumenterer. Faget er generelt og knytter seg til alle de øvrige juridiske fagene ved at tema for rettskilde- og metodelæren er hvilke kilder, hensyn og avveininger som er relevante for rettslige standpunkt, og de krav som stilles til riktige juridiske resonnementer om innholdet og anvendelsen av rettsregler.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Kandidaten skal ha gode kunnskaper om:
 • forholdet mellom fakta, rettskildefaktorer og rettsregel,
 • hvordan rettskildefaktorene fungerer som primærgrunnlag, tolkingsbidrag og støttemomenter i rettsanvendelsesprosessen,
 • innholdet i prinsippene som styrer bruken av rettskildefaktorene på veien frem til innholdet i en rettsregel, samt evne til å forklare innholdet i prinsippene for harmonisering av motstrid mellom rettsregler,
 • lovtekst som grunnlag for å løse rettsspørsmål, og om tolking av lovtekst med tolkingsbidrag fra andre rettskildefaktorer, især forarbeider og rettspraksis,
 • regeldanning på områder uten lov, basert på analogisk eller antitetiske slutninger, alminnelige rettsgrunnsetninger eller ulike former for praksis,
 • betydningen av individuelle valg og vurderinger i rettsanvendelsesprosessen samt
 • internasjonale rettskildefaktorer, og særlig om betydningen av folkerettslige regler og internasjonalt lovsamarbeid ved den norske rettsanvendelsen.

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne:
 • redegjøre for identifikasjon og presisering av rettsspørsmål,
 • formulere en rettslig problemstilling på en riktig måte, og om nødvendig skille presist mellom flere ulike rettslige problemstillinger,
 • skille mellom de ulike rettskildefaktorenes rolle ved presiseringen av innholdet i en rettsregel,
 • redegjøre for og drøfte metodiske problemstillinger på en selvstendig måte både skriftlig og muntlig samt samhandle med andre om metodiske problemstillinger, og herunder kunne kommentere andre studenters skriftlige og muntlige arbeid.

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne:
 • formidle forståelsen som er oppnådd på kurset, på en selvstendig, balansert og nyansert måte, både muntlig og skriftlig,
 • selvstendig analysere og vurdere rettsanvenderes metode-/rettskildebruk samt kunne bruke forståelsen som er oppnådd på kurset, til å drøfte rettsspørsmål så vel som rettskildemessige problemstillinger på et høyt teoretisk nivå med juss-studenter, jurister og andre personer eller institusjoner i allmennheten.
 • diskutere problemstillinger på et høyt teoretisk nivå med juss-studenter, jurister og andre personer eller institusjoner i allmennheten.

Innhold

Gjennom studier av de øvrige juridiske fagene vil studentene ha tilegnet seg en praktisk beherskelse av rettskilde- og metodelæren på de ulike fagområder. Formålet med faget her er å rendyrke en fokusering på rettskilde- og metodespørsmålene og gi en bedre forståelse av karakteren av og grunnlaget for rettsanvendelsen generelt. Faget fokuserer også på likhetstrekk og variasjoner i rettskildebruken mellom de ulike rettsområder.
Juridisk metode II får derfor et mer abstrakt preg enn de fleste andre juridiske fag idet man her studerer normene bak identifiseringen, tolkingen og anvendelsen av de mer konkrete rettsreglene. En slik mer prinsipiell forståelse av disse normene er nødvendig for at juristen skal kunne forstå karakteren av sin egen virksomhet og være i stand til å resonnere selvstendig og kritisk i forhold til andre jurister. Rettskilde- og metodelæren er derfor en viktig del av den modningsprosess juristutdanningen tar sikte på.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FEngelsk-norsk ordbok.
Lovdata
Lovsamling og særtrykk av lover.
Norsk ordbok
Norsk-engelsk ordbok.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave, Obligatorisk innleveringsoppgave
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved semesterstart. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Truls Ellingsæter
Studiekoordinator
Ola Johan Settem

Arbeidsformer

Forelesninger, seminardeltakelse og obligatoriske innleveringsoppgaver.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS evalueringssystem.

Litteratur

Hovedlitteratur
 • Nils Nygaard: Rettsgrunnlag og standpunkt, universitetsforlaget, 2. utg. kap.1- 8, 9 I, II 1-6 og IV og 11. De øvrige delene av boken er støtte- og fordypningslitteratur.

Tilleggslitteratur
 • Torstein Eckhoff: Rettskildelære, Universitetsforlaget, 5. utg v/Jan Helgesen, særlig kap. 1, 5, 9 og 12.
 • Bernt/Mæhle, Rett, samfunn og demokrati, Gyldendal Akademisk (2007), kapitel 8 (s.177-188).
 • Hans Petter Graver, Rett, retorikk og juridisk argumentasjon: keiserens garderobe og andre essays, Universitetsforlaget 2010, kap. 2 (Keiserens garderobe: Eckhoffs rettskildelære og utfordringer fremover) og kap. 8 (I prinsippet prinsipiell - om rettsprinsipper). Kapitlene finnes også som artikler i Tidsskrift for Rettsvitenskap.
 • Monsen, Om miljøhensyn på formuesrettens område, LoR 2007 s. 613-630.
 • Sæther Mæhle, Grenser for rettsanvendelsesskjønn, Gyldendal Akademisk (2005), avsnitt 3.2.2.2 (s. 86-100).
 • Knut Martin Tande, Individuelle valg og vurderinger i rettsanvendelsesprosessen, JV 2011 s. 1-36.

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.05.2020

Historikk