en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV310_1

Kontraktsrett II

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Obligasjonsretten stammer fra romerretten og betyr læren om forpliktelsene. Emnet behandler de forpliktelser som bygger på kontrakt, herunder alle typer vare- og tjenestekontrakter med hovedvekt på kjøpsavtaler. Kontrakter både på forbruker- og næringsområdet behandles. Sentralt i emnet står samspillet mellom kontraktsrettslig/obligasjonsrettslig lovgivning og ulovfestede alminnelige prinsipper, ulike typer rettsavgjørelser, med særlig vekt på høyesterettspraksis. Emnet gir trening i å argumentere juridisk forsvarlig både når det gjelder den beste eller riktigste løsning - og når det gjelder hensyn som kan tale for og imot tenkelige løsninger i gitte tilfeller. Sentrale obligasjonsrettslige og pengekravsrettslige regler og prinsipper inngår i dette emnet.
Emnet bygger videre på Kontraktsrett I, som omfatter avtaleinngåelse, ugyldighet og representasjon.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
  • kjennskap til og oversikt over det komplekse rettsstoffet i kontraktsretten og pengekravsretten.
  • kjennskap til kontrakters betydning og funksjon.
  • kjennskap til rettsutviklingen i domspraksis, særlig de viktigste høyesterettsdommene om kontraktsbrudd og om pengekrav.
  • forståelse for ulovfestede elementer i kontraktsretten og pengekravsretten, herunder hvordan rettsregler og prinsipper forklares og vurderes i løpende kritisk dialog mellom teori og praksis.
  • kjennskap til de grunnleggende prinsipper for utforming av regler om kontraktsbrudd og misligholdsbeføyelser.
  • kjennskap til de pengekravsrettslige reglene om betaling, overdragelse og mislighold av pengekrav.

Innhold

Kurset i kontraktsrett og pengekravsrett behandler vare- og tjenestekontrakter med hovedvekt på kjøpsavtaler, og har både en kunnskapsdel, en forutsetning om metodisk mestring og om evne til å gjøre selvstendige vurderinger. Kurset bygger videre på Kontraktsrett I, som omfatter avtaleinngåelse, ugyldighet og representasjon.
Tredje studieår (Kontraktsrett II) settes de kontraktsrettslige og pengekravsrettslige regler om vare- og tjenesteleveranser i fokus ved gjennomgang av kontraktspartenes plikter overfor hverandre, tolkning, problemstillinger ved kontraktsopphør og kontraktsrevisjon og misligholdslæren. Målet er mestring av artsforskjellig og til dels sterkt fragmentert og derfor uoversiktlig rettsstoff innenfor kontraktsretten og pengekravsretten. Det kan gjelde ufravikelig (preseptorisk) lovgivning i forbrukerforhold, utfyllende lovgivning i næringsforhold, prinsipper og retningslinjer for tolkning av konkrete avtaler og standardvilkår, betydningen av domspraksis (særlig Høyesteretts praksis) eller av mindre håndfaste "allmenne prinsipper".

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FLovdata
Norges Lover eller annen lovsamling som kun inneholder offisiell lovtekst uten kommentarer (Lovdata-utskrifter er ikke tillatt).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave, Obligatorisk oppgave
To obligatoriske undervisningsaktiviteteter: (1) Seminardeltakelse, gjerne som del av gruppe. (2) Besvarelse av obligatorisk oppgave. Informasjon om de to obligatoriske undervisningsaktivitetene vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Magnus Roald Martinussen
Studieprogramleder
Lana Bubalo
Studiekoordinator
Ola Johan Settem

Arbeidsformer

Undervisning: Om lag 50 timer fordelt på forelesninger og seminarer. I tillegg til undervisningssamlingene kommer minst 400 timer selvstudium i form av lesing av pensumlitteratur og annen litteratur, samt arbeid med obligatoriske og frivillige oppgaver.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kontraktsrett (BØK370_1) 5

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk