en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV310_1

Kontraktsrett II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Alminnelig obligasjonsrett med vekt på gjennomføring av kontrakt og kontraktsbrudd, samt utvalgte sentrale pengekravsrettslige emner.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten skal ha
 • kjennskap til og oversikt over det komplekse rettsstoffet i kontraktsretten og pengekravsretten:
 • kjennskap til kontrakters betydning og funksjon.
 • kjennskap til rettsutviklingen i domspraksis, særlig de viktigste høyesterettsdommene om kontraktsbrudd og om pengekrav.
 • forståelse for ulovfestede elementer i kontraktsretten og pengekravsretten, herunder hvordan rettsregler og prinsipper forklares og vurderes i løpende kritisk dialog mellom teori og praksis.
 • kjennskap til de grunnleggende prinsipper for utforming av regler om kontraktsbrudd og misligholdsbeføyelser.
 • kjennskap til de pengekravsrettslige reglene om betaling, overdragelse og mislighold av pengekrav.

Ferdigheter:
Studenten skal
 • kunne analysere rettsstoffet med siktemål å:
 • mestre tolkning og anvendelse av preseptoriske lovregler, med særlig vekt på spørsmål der lovteksten må ses i sammenheng med lovens eventuelle internasjonale forankring, lovtekstens forarbeider og lovformål samt domspraksis.
 • mestre tolkning av kontrakter både på forbruker- og næringsområdet samt kunne håndtere samspill mellom deklaratorisk lov og ikke lovfestede prinsipper.
 • mestre reglene om bortfall av pengekrav ved foreldelse.
 • kunne utrede og utlede rettsskapende bidrag fra domstolene, med særlig vekt på høyesterettspraksis.
 • kunne skille mellom sikre og usikre løsninger og i siste tilfelle være i stand til å argumentere juridisk forsvarlig både når det gjelder den beste eller riktigste løsning - og når det gjelder hensyn som kan tale for og i mot tenkelige løsninger i gitte tilfelle.

Generelle kompetanse:
Studenten skal
 • være i stand til å arbeide selvstendig ved håndtering av kontraktsrettslige og pengekravsrettslige problemer.
 • kunne foreta en teoretisk utredning av hva som antas å være gjeldende rett i gitte tilfelle, i rådgivning basert på rettsstoffet og ved utenrettslig forebygging av tvister (f. eks. kontraktsskrivning) eller i aktuell konflikthåndtering (f. eks. begrunnet avgjørelse i en tvist).

Innhold

Kurset i kontraktsrett og pengekravsrett behandler vare- og tjenestekontrakter med hovedvekt på kjøpsavtaler, og har både en kunnskapsdel, en forutsetning om metodisk mestring og om evne til å gjøre selvstendige vurderinger. Kurset bygger videre på Kontraktsrett I, som omfatter avtaleinngåelse, ugyldighet og representasjon.
Tredje studieår (Kontraktsrett II) settes de kontraktsrettslige og pengekravsrettslige regler om vare- og tjenesteleveranser i fokus ved gjennomgang av kontraktspartenes plikter overfor hverandre, tolkning, problemstillinger ved kontraktsopphør og kontraktsrevisjon og misligholdslæren. Målet er mestring av artsforskjellig og til dels sterkt fragmentert og derfor uoversiktlig rettsstoff innenfor kontraktsretten og pengekravsretten. Det kan gjelde ufravikelig (preseptorisk) lovgivning i forbrukerforhold, utfyllende lovgivning i næringsforhold, prinsipper og retningslinjer for tolkning av konkrete avtaler og standardvilkår, betydningen av domspraksis (særlig Høyesteretts praksis) eller av mindre håndfaste "allmenne prinsipper".

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FNorges Lover eller annen lovsamling som kun inneholder offisiell lovtekst uten kommentarer (Lovdata-utskrifter er ikke tillatt).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave, Obligatorisk oppgave
Informasjon om den obligatoriske undervisningsaktiviteten vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Magnus Roald Martinussen
Studieprogramleder
Lana Bubalo
Studiekoordinator
Ola Johan Settem

Arbeidsformer

Forventet tidsbruk 405 timer. Lesing av pensumlitteratur og annen litteratur, forelesninger, seminardeltakelse, innleveringsoppgaver.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kontraktsrett (BØK370_1) 5

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk