en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV220_1

Erstatningsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I erstatningsretten behandles reglene og prinsippene om erstatning utenfor kontraktsforhold. Oppmerksomheten er særlig vendt mot grunnvilkårene for erstatning. I emnet behandles også normene om hvordan erstatningen utmåles.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskap
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal ha kunnskaper om:
  • erstatningsrettslig relevant skade
  • ansvarsgrunnlag (som det alminnelige skyldansvaret, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og motorvognansvaret)
  • årsakssammenheng (faktisk årsakssammenheng og rettslig avgrensning av ansvar)
  • skadelidtes forhold, herunder reglene om medvirkning
  • normene om erstatningsutmåling og reglene om lemping
  • reglene om solidaransvar, regress og erstatningskravets forfall og foreldelse

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal:
  • kunne gjøre rede for og anvende erstatningsrettslige normer.
  • kunne gjennomføre teoretiske og praktiske analyser og drøftelser av erstatningsrettslige spørsmål, og gjennom slike analyser og drøftelser vise fullgode metodiske og materielle ferdigheter innen emnet.
  • kunne gjennomføre rettspolitiske analyser og vurderinger av erstatningsrettslige spørsmål.

Innhold

I erstatningsretten behandles reglene om når et erstatningsansvar foreligger og normene om hvordan erstatningen utmåles.
Grunnvilkårene for erstatning er helt sentrale i emnet. For det første må det foreligge en skade. Hva som utgjør en erstatningsrettslig relevant skade, behandles i emnet. For det annet må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Det alminnelige skyldansvaret, arbeidsgiveransvaret, ulovfestet objektivt ansvar og motorvognansvaret er sentrale tema som behandles i emnet. For det tredje må det foreligge årsakssammenheng. Både faktisk årsakssammenheng og rettslig avgrensning av ansvaret behandles i emnet.
Temaet skadelidtes forhold - herunder reglene om medvirkning - behandles i emnet.
Emnet omfatter også normene om erstatningsutmålingen og reglene om lemping av erstatningsansvar.
Reglene om solidaransvar og regress behandles i emnet. Også reglene om erstatningskravets forfall og foreldelse berøres.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FLovdata
Lovsamling og særtrykk av lover.
Ordbok.1)
Det gis tilgang til Lovdatas eksamensmodus under eksamen.
1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave 1, Innleveringsoppgave 2
For å kunne avlegge eksamen i emnet må to obligatoriske innleveringsoppgaver være godkjente. Ved semesterstart kunngjøres innleveringsfristene på Canvas. Informasjon om de obligatoriske innleveringsoppgavene vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Faglærer
Roger Stelander Magnussen
Emneansvarlig
Roger Stelander Magnussen
Studieprogramleder
Lana Bubalo

Arbeidsformer

Den enkelte student forventes å nedlegge 250 til 300 arbeidstimer i emnet. Forelesninger, seminar og oppgavegjennomgang utgjør om lag 50 timer samlet. Hvordan timene fordeles vil fremgå av timeplanen og/eller Canvas ved semesterstart. De resterende timene medgår til studentens egne forberedelser til og repetisjoner etter forelesningene og seminarene, arbeidet med de to obligatoriske innleveringsoppgavene, selvorganisert gruppearbeid og selvstudium.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk