en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV210_1

Forvaltningsrett II

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studiet av forvaltningsretten er delt i to.
Forvaltningsrett I leses i første studieår og tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til de prosessuelle reglene. Forvaltningsrett II bygger videre på dette og behandler de personelle og materielle kompetansespørsmålene i tillegg. Helt sentralt står reglene om kompetanseoverskridelse og ugyldighet. Emnet er helt sentralt for alle som trenger kompetanse til å vurdere gyldigheten av et vedtak i den alminnelige forvaltningsretten.

Læringsutbytte

Kunnskapskrav etter endt studium av Forvaltningsrett II:
  • Grundig kunnskap om forvaltningens kompetanse og virkningene av kompetansesvikt, herunder ugyldighet.
  • Grundig kunnskap om sentrale tema som skillet mellom rettsanvendelsesskjønn og forvaltningsskjønn, rammene for forvaltningsskjønnet, minstekrav ved mer ubestemte rettigheter, legalitetsprinsippet, vilkårslæren, avtaler og forhåndsvedtak, omgjøring, ugyldighet og domstolskontroll.
  • Kunnskap om instruksjons- og organisasjonskompetanse og delegasjonskompetanse.
  • Kunnskap om de sentrale folkerettsregler som setter skranker for forvaltningens kompetanse.

Etter endt studium av Forvaltningsrett II skal studenten ha følgende ferdigheter:
  • Kunne ta stilling til forvaltningens kompetanse, kompetansebrudd og som rettsanvender kunne ta stilling til sin egen kompetanse til å overprøve dette.

Innhold

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i den offentlige forvaltningen, om prosedyrer for behandling av saker, og om de rettighetene og pliktene borgerne har i forholdet til forvaltningen. Den offentlige forvaltningen er både statlige og kommunale organ, og en del forvaltningsrettsregler kommer til anvendelse også for selvstendige rettslige enheter som selskaper, stiftelser og lignende når disse er kontrollert av stat eller kommune. Stortinget og domstolene er offentlige organ, men er ikke en del av forvaltningen.
Temaet for forvaltningsrett er i første rekke generelle regler som gjelder for hele den offentlige forvaltningen, eller de største og mest sentrale delene av denne - den alminnelige forvaltningsrett. Men det gis også innføring i særregler på utvalgte spesialområder.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FBokmålsordbok
Engelsk-norsk ordbok.
Lovdata
Lovsamling og særtrykk av lover.
Norsk-engelsk ordbok.
Nynorskordbok

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave 1, Obligatorisk innleveringsoppgave 2
Studentene må få godkjent på obligatoriske innleveringsoppgaver for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved semesterstart. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktiviteter vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Truls Ellingsæter
Studieprogramleder
Lana Bubalo

Arbeidsformer

Forelesninger, seminardeltakelse og to obligatoriske innleveringsoppgaver. Det må medregnes 450 arbeidstimer i faget. Forelesningene ligger på YouTube. Faget undervises for tiden sekvensielt. Det anbefales å bruke 150 arbeidstimer på undervisningen, herunder totalt 15 timer pr. obligatoriske oppgave og resten av de 150 arbeidstimene fordelt likt på forelesninger og seminarer.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk