en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV210_1

Forvaltningsrett II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studiet av forvaltningsretten er delt i to.
Forvaltningsrett I leses i første studieår og tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling og om klage, i hovedsak bestemmelsene i forvaltningsloven. I tillegg gir Forvaltningsrett I en første innføring i hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten. Forvaltningsrett II bygger videre på dette, og tar sikte på å gi studentene en mer inngående kunnskap i de personelle og materielle kompetansespørsmålene, samt virkningene av overskridelse av kompetanse. I faget tas også opp enkelte spesialemner som er egnet til å illustrere prinsipielle spørsmål, eller som er av stor samfunnsmessig betydning

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Etter å ha gjennomført Forvaltningsrett II forventes det at studenten skal ha følgende:
 • Grundig kjennskap til kravene til forvaltningsorganers organisering og til personelle kompetansespørsmål.
 • Kunnskap om grensene for forvaltningsorganers kompetanse, rettsvirkningene av avgjørelser som treffes og konsekvensene av feil og kompetansesvikt.
 • Kunnskap om når en avgjørelse er truffet av riktig organ.
 • Kunnskap om instruksjons- og organisasjonskompetanse.
 • Kunnskap om kravene som stilles til det rettslige grunnlaget for forvaltningsavgjørelser og de faktiske og vurderingsmessige premissene for slike, særlig sentralt står her legalitetsprinsippet og de rettslige kravene til utøving av forvaltningsskjønnet («forvaltningens frie skjønn»).
 • Kunnskap om forvaltningsorganets kompetanse til å fastsette vilkår, gi tilsagn om fremtidig myndighetsutøving, eller slutte avtaler som ledd i forvaltningsvirksomhet.
 • Kunnskap om rettsreglene om virkningene av kompetanseoverskridelse, herunder spørsmål om ugyldighet og erstatning, og reglene om rettslig kontroll og overprøving av forvaltningsvedtak.
 • Kunnskap om de sentrale folkerettsregler som setter skranker for forvaltningens kompetanse.

Ferdigheter
Etter å ha gjennomført Forvaltningsrett II forventes det at studenten skal ha ferdigheter til å:
 • Kunne identifisere, drøfte og ta stilling til spørsmål om grensene for forvaltningsorganers kompetanse, rettsvirkningene av avgjørelser som treffes og konsekvensene av feil og kompetansesvikt.
 • Kunne ta stilling til om en avgjørelse er truffet av riktig organ, og kunne ta stilling til spørsmål om instruksjons- og organisasjonskompetanse.
 • Kunne anvende de kravene som stilles til det rettslige grunnlaget for forvaltningsavgjørelser og til de faktiske og vurderingsmessige premissene for slike, særlig sentralt står her legalitetsprinsippet og de rettslige kravene til utøving av forvaltningsskjønnet («forvaltningens frie skjønn»).
 • Kunne beherske og anvende rettsreglene om virkningene av kompetanseoverskridelse, herunder spørsmål om ugyldighet og erstatning, og reglene om rettslig kontroll og overprøving av forvaltningsvedtak.
 • Kunne anvende sentrale folkerettsregler som setter skranker for forvaltningens kompetanse.

Generell kompetanse:
Etter å ha gjennomført Forvaltningsrett II forventes det at studenten skal ha kompetanse til å :
 • Å kunne formidle kunnskapen og forståelsen som er tilegnet på en selvstendig, balansert og nyansert måte, både muntlig og i en strukturert skriftlig fremstilling.
 • Å identifisere, analysere, drøfte og ta stilling til praktiske og teoretiske rettsspørsmål innen faget med grunnlag i anerkjent rettslig metode.
 • Å tenke rettspolitisk.
 • Å samarbeide med andre som en deltaker som bidrar aktivt til akademisk drøftelse og diskusjon av sentrale problemstillinger innen emnet.

Innhold

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i den offentlige forvaltningen, om prosedyrer for behandling av saker, og om de rettighetene og pliktene borgerne har i forholdet til forvaltningen. Den offentlige forvaltningen er både statlige og kommunale organ, og en del forvaltningsrettsregler kommer til anvendelse også for selvstendige rettslige enheter som selskaper, stiftelser og lignende når disse er kontrollert av stat eller kommune. Stortinget og domstolene er offentlige organ, men er ikke en del av forvaltningen.
Temaet for forvaltningsrett er i første rekke generelle regler som gjelder for hele den offentlige forvaltningen, eller de største og mest sentrale delene av denne - den alminnelige forvaltningsrett. Men det gis også innføring i særregler på utvalgte spesialområder.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FBokmålsordbok
Engelsk-norsk ordbok.
Lovsamling og særtrykk av lover.
Norsk-engelsk ordbok.
Nynorskordbok

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave 1, Obligatorisk innleveringsoppgave 2
Studentene må få godkjent på obligatoriske innleveringsoppgaver for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved semesterstart. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktiviteter vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Truls Ellingsæter
Studieprogramleder
Lana Bubalo
Studiekoordinator
Ola Johan Settem

Arbeidsformer

Forelesninger, seminardeltakelse og obligatoriske innleveringsoppgaver.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til evalueringssystemet til Handelshøgskolen ved UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk