en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV130_1

Familie- og arverett

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


En finansrådgiver og en sykepleier skiller seg etter 10 års ekteskap - hvordan skal de fordele formuen og eiendelene mellom seg? En gammel skipsreder dør - hvordan skal hans formue fordeles mellom henholdsvis hans ektefelle og barnene fra hans første og andre ekteskap? Dette er eksempler på rettsspørsmål som man skal kunne håndtere etter å ha fullført dette emnet, da dette emnet omhandler rettsforholdet mellom ektefeller og fordeling av arv.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om de regler som gjelder:
- Ektefellers underholdsplikt
- Eiendomsretten til ektefellenes eiendeler, herunder eneeie og sameie, ektefellers råderett over egne eiendeler, ektefellers ansvar for gjeld og betydningen av gaver mellom ektefeller
- Formuesforholdet mellom ektefeller, herunder felleseie og særeie; adgang til å avtale alternativer til lovens normalordning; fordeling av formuen og eiendeler ved separasjon og skilsmisse
- Grensen mellom livs- og dødsdisposisjon
- Rett til arv etter loven og etter testament
- Retten til å sitte i uskiftet bo
Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten
  • kunne forklare hovedtrekkene ved reglene om ektefellers underholdsplikt under ekteskapet
  • kunne tolke og anvende reglene om ektefellers råderett, eiendomsrett, gjeldsansvar og fordelingen av formuen og eiendeler ved separasjon og skilsmisse
  • kunne tolke og anvende reglene om fordeling av arv og om retten til å sitte i uskifte

Innhold

De regler som regulerer formuesforholdet mellom ektefeller finner vi i ekteskapsloven, og de regler som regulerer fordeling av arv, samt vilkår​ene for å sitte i uskiftet bo, finner vi i arveloven. Ved hjelp av vanlig juridisk metode skal studentene lære seg å tolke og anvende disse reglene. Dette gir studentene et fundament for å kunne ta stilling til de tvistespørsmål som kan oppstå innenfor familieretten og arveretten, det være seg tvister i forbindelse med skilsmisser eller tvister i forbindelse med fordeling av arv.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BRV105 Forvaltningsrett I, BRV120 Juridisk metode I, BSS280 Forvaltningsrett I, SVEXFAC Juridisk forprøve

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Juridisk og administrativ ordliste bokmål-nynorsk (Utgård)
Lovdata
Lovsamling
Ordbok.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave, Innleveringsoppgave
To obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved emnets oppstart. Den ene av de to obligatoriske innleveringsoppgavene kan organiseres som en gruppeinnlevering. Ytterligere informasjon om oppgavene vil bli opplyst om på Canvas. Utover oppgaveinnleveringene vil det ikke være obligatorisk undervisningsaktivitet, men studentene anbefales å følge all undervisning som tilbys.

Fagperson(er)

Faglærer
John Asland
Emneansvarlig
Helle Dokken Austvik
Timelærer
Ane Kristine Bendixen , Asbjørn Strandbakken
Studieprogramleder
Lana Bubalo

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, obligatoriske innleveringsoppgaver, selvstudium, diverse administrativt arbeid. Det tas i tillegg sikte på arbeidsgrupper ledet av viderekomne studenter, og en frivillig oppgaveinnlevering til arbeidsgruppelederen.
Nedenfor følger stipulert forventet arbeidsomfang, fordelt på aktivitetstypene. Det understrekes at dette kun er rettledende, og at det vil være veldig individuelt akkurat hvor mange timer man vil bruke og hvordan man vil fordele disse mellom aktivitetene.
Samlet forventet arbeidsomfang: 300 timer. Fordelt som følger:
Forelesninger 50 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)
Seminarer 20 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)
Arbeidsgrupper 20 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)
Obligatorisk oppgave nr 1 10 timer
Obligatorisk oppgave nr 2 10 timer
Frivillig innlevering 5 timer
Selvstudium 175 timer (litteraturgjennomgang, studere rettspraksis, studere tidligere eksamensoppgaver, m.m.)
Diverse administrativt arbeid 10 timer (følge med på Canvas, m.m.)

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Familie- og barnerett (BRV100_1) 5

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk