en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV120_1

Juridisk metode I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet tar for seg rettskildeprinsippene, som er de prinsippene, normene og retningslinjene som må anvendes ved besvarelsen av rettsspørsmål. I faget juridisk metode blir rettskildeprinsippene studert, mens man i andre fag anvender rettskildeprinsippene. Emnets hovedfokus er rettet mot relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsippene, men også andre rettskildeprinsipper vil bli omtalt.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:
Kunnskap:
Kandidaten skal etter fullført emne ha gode kunnskaper om:
 • Rettsanvendelsesprosessen
 • Rettskilder
 • Relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsippet
 • Prinsippene for lovtolkning
 • Prinsippene for anvendelse av ulovfestet rett
 • Prinsippene for regeldanning på «lovtomt» område
 • Den betydning kunstig intelligens (AI) kan forventes å få for rettsanvendelsesprosessen og juridisk arbeid i årene fremover

Ferdigheter:
Kandidaten skal etter fullført emne ha ferdigheter til:
 • Å kunne redegjøre for sentrale relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsipper
 • Å kunne redegjøre for prinsippene for lovtolking
 • Å kunne redegjøre for prinsippene for anvendelse av ulovfestet rett og prinsippene for regeldanning på "lovtomt" område.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal etter fullført emne ha kompetanse til:
 • Å både muntlig og skriftlig kunne formidle kunnskapen og forståelsen som er tilegnet i faget på en selvstendig, balansert og nyansert måte.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og rapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FJuridisk og administrativ ordliste bokmål-nynorsk (Utgård)
Lovdata
Lovsamling
Ordbok.1)
Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.
Rettssaksrapport0/1 Bestått - Ikke bestått
Når det gjelder rettssaksrapport så må studentene overvære to rettssaker (en straffesak, en sivil sak) i løpet av det semesteret emnet gjennomføres, og skrive rapport fra disse i henhold til mal utarbeidet av faglærer. Faglærer kan beslutte at denne rapporten skal tre istedenfor en av de ovenfor nevnte obligatoriske innleveringsoppgavene. Isåfal kan rapporten leveres inn etter at selve skoleeksamen er avholdt, og vil da være en forutsetning for å få fullført emnet.
1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave, Obligatorisk oppgave 2
Studentene må få godkjent obligatorisk innleveringsoppgave for å få rett til å ta eksamen. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli opplyst om på Canvas.

Fagperson(er)

Faglærer
Sveinung Eliassen, Ola Johan Settem
Emneansvarlig
Ola Johan Settem , Benn Folkvord

Arbeidsformer

Forelesninger, seminardeltakelse og obligatoriske innleveringsoppgave og overvære rettssaker.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk