en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV105_1

Forvaltningsrett I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Forvaltningsrett I er et juridisk emne som gir kunnskaper om sentrale regler som gjelder for forvaltningen (stat, kommune og fylkeskommune). Sentralt i emnet står en oversikt over hva forvaltningsvirksomhet er, og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for de ulike typer virksomheter. Emnet gir dermed også kunnskaper om hvilke rettigheter en har overfor forvaltningen.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:
 • ha kunnskap om forvaltningsvirksomhet og forvaltningsapparatet.
 • ha kunnskap om kravet om rettsikkerhet i forvaltningen.
 • ha kunnskap om reglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i den offentlige forvaltning.
 • ha kunnskap om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen.
 • ha kunnskap om reglene om forvaltningens saksbehandling.

Ferdigheter.
Studenten skal:
 • kunne anvende de saksbehandlingsreglene som gjelder i offentlig virskomhet.
 • vite hvordan ulike saker skal behandles av det offentlige.
 • vite hvilke rettigheter private personer har på det ulike trinn av saksbehandlingen.

Generell kompetanse:
Studenten skal:
 • beherske den prosessuelle forvaltningsretten, det vil i hovedsak si saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og offentleglova.
 • ha en viss kjennskap til oppbygningen av statlig og kommunal forvaltning.
 • ha noe kjennskap til forvaltningens kompetanse, spesielt det såkalte legalitetsprinsippet.

Innhold

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i den offentlige forvaltningen, og om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen. Med offentlig forvaltning menes både organ for stat og kommune, og private som tar avgjørelser på vegne av det offentlige om rettigheter eller plikter for borgerne. Dette kan være kollegiale organ, som kommunestyre, fylkesskolestyre eller styret ved Universitetet i Stavanger, eller administrative organ som rådmannen, fylkesmannen og departementene. Stortinget og domstolene er derimot ikke en del av forvaltningen. Tema for forvaltningsrett er de generelle reglene som gjelder for hele den offentlige forvaltningen eller de største eller mest sentrale delene av denne - det som også blir kalt alminnelig forvaltningsrett. Studiet av forvaltningsretten er delt i to, Forvaltningsrett I og Forvaltningsrett II. Forvaltningsrett I tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling som er nedfelt i forvaltningsloven (herunder klage over forvaltningsvedtak, til og med fvl. § 34).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Juridisk forprøve

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - F1)
Lovdata
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
1) Faglærer kan tillate andre hjelpemidler

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering 1, Obligatorisk innlevering 2
De obligatoriske innleveringsoppgavene må være godkjent for å avlegge eksamen. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Svein Erik Høie
Faglærer
Truls Ellingsæter
Studiekoordinator
Ola Johan Settem

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang/diskusjon av oppgaver.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forvaltningsrett I (BSS280_1) 10

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS sitt evalueringssystem.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest ved semesterstart.
Hovedlitteratur:
Eckhoff og Smith: Forvaltningsrett, kap. 1-7, 11-19 (resten av boken er emner som hører til Forvaltningsrett II)
Anbefalt litteratur:
Innjord, Frode: Forvaltningsretten (§§ 110-116), i Knophs oversikt over Norges rett
Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett
Frihagens Forvaltningsrett. Utgave 2003 eller nyere ved J F Bernt og Ø Rasmussen
Roald Hopsnes og Bjørn Henning Østenstad: Oppgavebok i forvaltningsrett I. Kursoppgaver, oppgaver for selvstudium, juridisk metode og oppgaveteknikk.
Kommentarutgaver:
Frihagen, Arvid: Forvaltningsloven bind I-II, Oslo 1986.
Frihagen, Arvid: Offentlighetsloven bind I-II, Oslo 1994.
Woxholth, Geir: Forvaltningsloven med kommentarer, 3. utg. Oslo 1999.
J.F. Bernt: Kommentarer til forvaltningsloven.
Tre lovkommentarer som går betydelig lengre enn læringskravene forutsetter.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk