en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRH230_1

Personalledelse (HR)

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studentene får gjennom dette emnet kunnskap om sentrale personalpolitiske emner, problemstillinger og arbeidsmetoder.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studentene skal ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
 • har grunnleggende kunnskap om sentrale prinsipper, temaer og problemstillinger innen personalledelse
 • har kunnskap om sentrale arbeidsprosesser, verktøy og arbeidsmetoder innen personalledelse
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet og aktuelle diskusjoner og trender
 • har kunnskap om fagområdets historie, utvikling og plass innenfor organisasjoner og serviceindustri

Ferdigheter:
 • kan delta i ledelsesprosesser og anvende faglig kunnskap for planlegging og gjennomføring av organisasjoners personalpolitikk
 • kan anvende og beherske relevante arbeidsmetoder og verktøy innen personalledelse
 • kan analysere og definere medarbeidernes arbeidssituasjon og tilrettelegge personalarbeid på individ -, gruppe- og organisasjonsnivå
 • kan reflektere over og klargjøre egen og andres rolle og ansvar innen det personalpolitiske arbeidsfeltet

Generell kompetanse:
 • har innsikt i relevante etiske utfordringer og problemstillinger innen det personalpolitiske arbeidsfeltet
 • kan finne fram, bearbeide og formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig, individuelt og i samarbeid med andre
 • kan plassere og relatere feltet personalledelse i forhold til feltet ledelse generelt
 • har kompetanse i akademisk skriveteknikk

Innhold

Studentene skal få kunnskap om hvordan tilrettelegge og arbeide med blant annet personalpolitisk planlegging, bemanning og rekruttering, sosialisering inn i arbeidsorganisasjonen, oppfølging av medarbeidere gjennom medarbeidersamtaler og andre viktige samtaler, opplæring, kompetanse- og karriereutvikling, samt praktisk konfliktløsning i servicenæringen, HMS og oppfølging av sykefravær. Studentene skal videre bevisstgjøres i forhold til egne verdier, normer og erfaringer, og verdien av de menneskelige ressursene i servicebedrifter. Dette innebærer også en innsikt i kommunikasjonens betydning i de aktuelle samhandlingsprosessene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave og en skriftlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen3/54 timerA - FAktuelle lover og forskrifter.
Fordypningsoppgave2/57 dagerA - FAlle.
Opplegg for fordypningsoppgaven vil bli redegjort for ved semesterstart.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Være til stede på 5 presentasjoner (20 min. muntlig framføring) i tillegg til sin egen
20 minutt obligatorisk muntlig presentasjon består av en 10 minutters presentasjon og 10 minutter til kommentarer og diskusjoner.

Fagperson(er)

Instituttleder
Trude Furunes
Emneansvarlig
Åse Helene Bakkevig Dagsland
Faglærer
Kristin Engh

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Personalledelse (HR) (BHO290_1) 10

Åpent for

Hotelledelse y-vei
Hotelledelse - bachelorstudium
Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk