en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRH220_1

Samfunnsvitenskapelig metode

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette kurset gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Kurset har en jevn arbeidsbelastning, og den første obligatoriske innleveringsoppgaven vil bli delt ut allerede i tredje undervisningsuke.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter endt kurs skal studentene ha kunnskap om
 • grunnleggende begreper og teknikker i samfunnsvitenskapelig metode
 • de ulike trinnene i forskningsprosessen
 • ulike typer forskningsdesign
 • ulike utvalgsmetoder, datainnsamlingsmetoder (kvalitative og kvantitative) og målemetoder
 • sammenhengen mellom målenivå og analysene som anvendes
 • grunnleggende analyse av kvalitative data
 • grunnleggende statistiske teknikker som faktoranalyse, regresjonsanalyse og variansanalyse

Ferdigheter:
Etter endt kurs skal studentene være i stand til å
 • utvikle, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og rapportere funn basert på egne undersøkelser (herunder bacheloroppgaven)
 • forstå, (kritisk) vurdere og anvende resultater fra andres undersøkelser (for eksempel rapporter og forskningsprosjekter)
 • utføre statistiske analyser ved hjelp av SPSS (eller tilsvarende statistikkprogram), og ha tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av ulike funn

Generell kompetanse:
Etter avsluttet kurs skal studentene være i stand til å
 • forstå grunnleggende prinsipper i samfunnsvitenskapelig metode
 • utdype de ulike trinnene i forskningsprosessen, samt sentrale premisser for gjennomføring av ulike typer undersøkelser
 • gjennomføre egne undersøkelser
 • foreta kritisk vurdering av egne og andres undersøkelser

Innhold

Emnet inkluderer følgende tema:
1. Hva er samfunnsvitenskapelig metode?
2. Forskningsprosessen og valg av problemstilling
3. Forskningsdesign
3. Datainnsamling
 • Sekundærdata
 • Primærdata: kvalitative metoder (for eksempel dybdeintervjuer og fokusgrupper)
 • Primærdata: spørreundersøkelser (surveys)
 • Primærdata: observasjoner (både kvalitative og kvantitative)
 • Primærdata: eksperimenter

4. Utvalgsmetoder og utvalgsstørrelse
5. Dataanalyse
 • Grunnleggende analyseteknikker
 • Valg av statistisk metode
 • Hypotesetesting
 • Regresjonsanalyse
 • Faktoranalyse
 • Variansanalyse
 • Valg av kvalitativ analysemetode (for eksempel tematisk analyse, koding, kategorisering og fortolkning av kvalitative data)

6. Rapportering av resultater
7. Etiske perspektiver og personvern

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BHO160 Matematikk og statistikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 A - F
Mappevurdering som består av to obligatoriske innleveringsoppgaver og en avsluttende 72-timers hjemmeeksamen. Karakter: A-F. Alle deler av mappen må være bestått for å få karakter i emnet. Mappen vurderes som helhet når karakteren skal settes. Obligatoriske innleveringer og hjemmeeksamen kan foregå individuelt eller i grupper på maksimalt 3 studenter. Ved behov for konte-eksamen må ny mappe med nye obligatoriske innleveringsoppgaver og ny hjemmeeksamen leveres. Det er ikke anledning til å konte i deler av mappen.

Fagperson(er)

Faglærer
Lukasz Andrzej Derdowski
Emneansvarlig
Elisabeth Lind Melbye

Arbeidsformer

Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, obligatoriske innleveringsoppgaver (mappeoppgaver), øvelser i SPSS og selvstudier. Det forventes at studentene forbereder seg ved å lese den delen av pensum som er aktuell for hver forelesning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Markedsanalyse og forskningsmetode (BHO275_2) 10
Marketing Analytics (BØK345_1) 10
Kvalitativ og kvantitativ metode (BPS310_1) 10

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk