en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRH210_1

Markedsføring

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i faget markedsføring og strategiske utfordringer som markedsførere står ovenfor. Videre skal kurset gi en solid innføring i de mest sentrale områdene innen forbrukeratferd. Kurset skal fokusere på forståelsen av sentrale begreper i markedsføring og forbrukeratferd.
Kandidatene skal etter gjennomføring av kurset ha fått grunnleggende kunnskaper om, og forståelse av, markedsføringsmessige utfordringer. Denne kompetansen skal kunne anvendes på konkrete eksempler, og kandidatene skal være i stand til å planlegge og vurdere ulike markedstiltak blant annet basert på solid forståelse for forbrukeratferd.
Kurset består av to separate delkurs, hver med omfang tilsvarende 5 ECTS, som undervises i separate forelesningsserier.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført kurs skal studentene
  • ha en grunnleggende forståelse og kjennskap til markedsføring og forbrukeratferd som fag.
  • kjenne til de viktigste strategiske utfordringene markedsførere står overfor
  • kjenne til de mest sentrale modeller og teorier i markedsføring og forbrukeratferd

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal studentene
  • kunne benytte modelltilfanget som et rammeverk for analyse
  • være i stand til å planlegge og evaluere ulike markedsføringstiltak.
  • kunne anvende fagterminologi i beskrivelsen av en bedrifts markedsføringsinnsats og analyse av forbrukeratferdsmessige forhold.

Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal studentene
  • være i stand til å stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, de grunnleggende antakelsene som finnes innen markedsføring og forbrukeratferd som fagområder.
  • Kunne se de ulike delene av pensum i en sammenheng, også mot andre relaterte fagområder som eksempelvis bedriftsøkonomi, strategi, ledelse, og samfunnsøkonomi.

Innhold

Kurset består av to delkurs hvor det ene er Markedsføring og det andre er Forbrukeratferd. Konkret vil kurset fokusere på følgende tematiske områder:
Markedsføring:
- Segmentering og målgruppetenkning
- Posisjonering og differensiering
- Produkt og merkevarestrategier
- Markedsføring av tjenester
- Prisstrategier
- Markedskommunikasjon
- Distribusjon, kanaler og logistikk
Forbrukeratferd:
- Om behov og motiv
- Personlighet og persepsjon
- Beslutninger og produktvalg
- Læringsteorier
- Holdninger og holdningsendringer
- Adopsjon og diffusjon
- Kulturelle og sosiale forhold ved forbrukeren

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - F
Fem timers skriftlig eksamen med karakter A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske aktiviteter
2 individuelle obligatoriske innleveringer som vurderes godkjent/Ikke godkjent. Begge oppgavene må bestås for å være kvalifisert til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Håvard Hansen

Arbeidsformer

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, oppgavearbeid og selvstudier. Hvert delkurs gjennomføres med egen forelesningsserie med ukentlige økter a tre timer. Det er en forutsetning at studentene møter forberedt til de forelesninger som settes opp, og det forventes at studentene forut for forelesningene har satt seg godt inn i den del av pensum det skal foreleses over. Det forventes og aktiv deltakelse i forelesningene. Faglærer vil vurdere ulike pedagogiske kombinasjoner av forelesninger og selvstyrt studentarbeid blant annet med utgangspunkt i den faglige progresjonen og aktivitetsnivået i forelesningene. Forelesningsplanen som settes opp er på ingen måter bindende, og kan endres på kort varsel.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Markedsføringsledelse (BHO270_1) 10

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet

Litteratur

Kotler, Philip, Kevin Lane Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman og Torben Hansen (2019), Marketing Managemen 4th European ed., Harlow, UK. : Pearson Education.

Leon G. Schiffman, Leslie L. Kanuk and Håvard Hansen. (2012). Consumer behaviour: A European Outlook. 2nd edition, London, UK.: Prentice-Hall


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk