en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRH100_1

Serviceledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


BRH 100 Serviceledelse fokuserer på hvordan det er å arbeide i en organisasjon, både som leder og underordnet. Det blir lagt opp til en organisasjonspsykologisk forståelse hvor den enkeltes opplevelse, holdninger, relasjoner til andre etc. Blir fokusert. Videre vil det også bli lagt vekt på hvordan en organisasjon som helhet fungerer - arbeidsdeling, hvordan beslutninger blir tatt, læring, kultur, kommunikasjon etc. Kurset vil legge særlig vekt på ledelse og utøvelse av ledelse i serviceorganisasjoner.

Læringsutbytte

Etter endt studie forventes det at studenten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
  • har grunnleggende kunnskap om sentrale prinsipper i organisasjonsteori, arbeids- og organisasjonspsykologi og ledelsespsykologi.
  • kjenner til organisering, ledelse, ledelsesprosesser, endringsprosesser i servicebedrifter.

Ferdigheter
  • kan delta i ledelsesprosesser i serviceorganisasjoner
  • kan analysere og definere en servicemedarbeiders arbeidssituasjon samt de komplekse jobbkrav som preger servicebedrifter
  • kan analysere case og identifisere problemområder som servicebedrifter står ovenfor
  • har grunnlag for å sette sammen og lede et team.

Generell kompetanse
  • har innsikt i særlige trekk ved tjenesteyting der samspillet mellom gjesten og servicemedarbeideren står sentralt
  • kjenner til aktuelle utviklingstrekk innen serviceledelse og tilrettelegging av tjenester som er delvis materielle og delvis immaterielle
  • kan formidle kunnskap om de sentrale prinsippene i serviceorganisering, kundeledelse, og serviceleveranse både skriftlig og muntlig
  • kan legge til rette for aspekter ved tjeneste som både er synlig og usynlig for kundene i servicebedrifter

Innhold

I servicevirksomheter er organisering og ledelse av medarbeidere og forståelse av gjestens / kundens opplevelse av største viktighet. De som skal være ledere i slike virksomheter må ha en grunnleggende forståelse for hvilke muligheter og ledelsesmessige begrensninger som finnes innen servicesektoren. Faget vil derfor gi fremtidige ledere en innsikt i hvordan man kan tilnærme seg, analysere, forstå og påvirke strukturer, prosesser og atferd i og utenfor den enkelte virksomhet, både mht. ledere, ansatte, kunder, konkurrenter og andre interessenter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen3/10 A - F
Hjemmeeksamen i gruppe2/10 A - F
Hjemmeeksamen 5/10 A - F
Individuell innleveringsoppgave, teller 30% av samlet karakter.
Innleveringsoppgave i gruppe, teller 20% av samlet karakter.
Skriftlig skoleeksamen, flervalgsoppgaver, teller 50% av samlet karakter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Einar Marnburg

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveskriving med veiledning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Markedsføringsledelse (BHO270_1) 10
Serviceledelse og serviceorganisering (BHO130_1) 10

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk