en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRE330_2

Revisjonsteori og metode

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Revisjonsteori og metode er et obligatorisk emne innen revisorutdanningen som har som formål å gi studentene fordypning innen revisjonsteori- og praksis. Undervisningen vil være en blanding av tradisjonelle forelesninger, videoforelesninger og egentrening med konkrete problemstillinger. Det legges også opp til seminarer i emnet, der relevante problemstillinger og oppgaver vil bli gjennomgått. Fagområdet er i sterk utvikling og nye tema kan introduseres i løpet av emnet.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Studenten skal
 • ha kjennskap til revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon, omfanget av revisjonsplikten og revisors tjenestespekter i privat og offentlig sektor.
 • ha kjennskap til det juridiske og profesjonsbestemte rammeverket for revisors yrkesutøvelse.
 • ha kjennskap til normativ etisk teori og morallære.
 • ha overordnet kunnskap om revisors oppgaver i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner.
 • ha overordnet kunnskap om forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og selskapskontroll i stat og kommune.

Ferdigheter:
Studenten skal
 • kunne anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning.
 • kunne foreta og gjennomføre et revisjonsoppdrag fra oppdragsvurdering til rapportering med fokus på noen utvalgte revisjonsområder herunder:
 • kunne vurdere om revisor til enhver tid faktisk er og framstår som objektiv og kapabel.
 • kunne fastsette og anvende vesentlighetsgrenser på det enkelte oppdrag.
 • kunne vurdere iboende og kontrollrisiko, herunder mislighetsrisiko, og bestemme revisjonens angrepsvinkel.
 • kunne utforme måleffektive testmetoder og utvalg.
 • kunne innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis.
 • kunne konkludere på utførte revisjonshandlinger.
 • kunne bestemme revisjonsberetningens utforming.
 • kunne bestemme annen lovpålagt og hensiktsmessig rapportering til offentlig myndighet og ledelsen hos den revisjonspliktige.

Generell kompetanse:
Studenten skal
 • kunne planlegge og gjennomføre et revisjonsoppdrag som strekker seg over tid alene og som deltaker i en gruppe.
 • kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget.
 • kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer.
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis.
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget.
 • kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv.

Innhold

Sentrale tema er lovgivningen og standarder som regulerer innholdet i og utøvelsen av revisoryrket (god revisorskikk og god revisjonsskikk).

Forkunnskapskrav

BRE260 Videregående regnskap
BRE 260 Videregående regnskap eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

BRE210 Finansregnskap og verdsettelse, BRE275 Rettslære - revisoreksamen

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/16 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Rente- og annuitetstabeller.
Revisors håndbok.
Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad).
For å kunne søke om bevilling som registrert revisor, må karakteren C eller bedre være oppnådd.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave
Det obligatoriske arbeidskravet må være godkjent for å få ta eksamen. Arbeidskravet vil bli lagt ut på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Atle Kjøde

Arbeidsformer

Plenumsforelesninger, videoforelesninger og seminarer. I tillegg vil det være en god del individuelle øvingsoppgaver med løsningsforslag slik at studentene kan gjøre mye egenarbeid. Undervisningen baseres på bruk av Canvas.
Forventet arbeidsmengde 400-450 timer.

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentene vil få gitt sin tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.08.2020

Historikk